Tüzük

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Tadilat Tarihi: 8 Nisan 2023

İçindekiler

 1. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ
 • KURULUŞ
 • AMAÇ
 • ÇALIŞMA KONULARI
 • DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
 • KURUCULAR
 • DERNEK AMBLEMİ

 

 1. BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ
 • ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
 • ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
 • TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
 • ÜYELİKTEN AYRILMA
 • ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

 

 • BÖLÜM: ORGANLAR VE GÖREVLERİ
 • ORGANLAR
 • GENEL KURUL
 • GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
 • GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
 • OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
 • GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 • YÖNETİM KURULU
 • YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 • DENETİM KURULU
 • DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 • DİSİPLİN KURULU
 • DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 • DANIŞMA KURULU
 • ORTAK HÜKÜMLER

 

 1. BÖLÜM: YÜRÜTME BİRİMİ
 • ÇALIŞMA ORGANLARI
 • DERNEK GÖREVLİLERİ
 • UZMAN DANIŞMANLAR
 • ÇALIŞMA GRUPLARI

 

 1. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER
 • MALİ HÜKÜMLER
 • DERNEK’İN GELİRLERİ
 • GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM
 • DEFTERLER

 

 1. BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER
 • DİĞER HÜKÜMLER
 • İÇ DENETİM
 • BORÇLANMA USÜLLERİ
 • DERNEĞİN FESHEDİLMESİ
 • HÜKÜM EKSİKLİĞİ
 • YÖNETMELİKLER
 • YÜRÜTME

 

 1. BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ

MADDE 1. Derneğin adı, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ’dir. Kısa adı olarak, ODTÜ Mezunları Derneği ve ODTÜMD kullanılır. Derneğin merkezi Ankara’dadır; adresi, İşçi Blokları Mah. 1540 Sok. No:58 Balgat/ANKARA’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır; ancak gerekli görülen yerleşim birimlerinde temsilcilikler açılabilir.

Aşağıdaki maddelerde ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ kısaca DERNEK, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ Vişnelik Yerleşkesi kısaca TESİS, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ kısaca ODTÜ veya ÜNİVERSİTE, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI kısaca MEZUN ve ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca ÖĞRENCİ olarak anılmıştır.

AMAÇ

MADDE 2. DERNEK’in amacı aşağıdaki gibidir:

2.1. Üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak,

2.2. Üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,

2.3. ÜNİVERSİTE ile her seviyede iyi ve yapıcı ilişkiler kurmak, ÜNİVERSİTE’nin, ÖĞRENCİ’lerin ve MEZUN’ların sorunları ile ilgilenmek,

2.4. Atatürk ilke ve devrimlerinin genelde ülke, özelde ODTÜ camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarf etmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler ile işbirliği geliştirmek,

2.5. MEZUN’ların birikimlerini ülkenin ve ÜNİVERSİTE’nin sosyal, teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla organizasyonlar yapmak ve projeler geliştirmek,

2.6. Sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde ÜNİVERSİTE’de öğrenim gören öğrencilere burs ve benzeri yönde yardım etmek.

2.7. ODTÜ’nün bilimsel, kültürel ve tarihsel birikimini, ilke, gelenek ve değerlerini koruyan, yaygınlaştıran ve bunların kamuoyunda bilinirliğini arttıran çalışmalar yapmak,

2.8. Her türlü olası afet durumuna hazırlıklı olmak ve afet durumlarında gerekli çalışmaları yapmak.

ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3. DERNEK’in çalışma konuları aşağıdaki gibidir:

3.1. MEZUN’ların, ÜNİVERSİTE ve ÖĞRENCİ’lerle ilişkilerini artırmak, geliştirmek ve Mezun-Öğrenci dayanışmasını tesis etmek,

3.2. ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda tanınırlığının ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

3.3. Üyelerinin kültürel, sosyal ve mesleki yaşamlarına katkıda bulunmak ve DERNEK’in amaçlarına uygun olarak çalışma yapmalarına olanak sağlamak,

3.4. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları özendirmek,

3.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik girişimlerde bulunmak.

DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ

MADDE 4. DERNEK,

4.1. Yeni üye kaydedilmesini özendirir; yasalar ve bu Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

4.2. ÜNİVERSİTE ile DERNEK’in kamuoyunda tanınmasını ve saygınlığının korunmasını sağlayıcı çalışmalar yapar.

4.3. Topluma ve özellikle ÜNİVERSİTE’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.

4.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular. Bu amaçla, ortaklıklar, iktisadi işletmeler ve spor kulüpleri kurar.

4.5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler, kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.

4.6. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere çalışma grupları kurar, uzman ve danışmanlar ile işbirliği yapar.

4.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir; bu amaçla inşaatlar yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar satın alır.

4.8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar; yazılı, görsel ve sosyal medya olanaklarını kullanır.

4.9. Yurtiçi ve yurt dışında geziler düzenler.

4.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.

4.11. Yardım Toplama Kanunu ile bu Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır, bağış ve yardımda bulunur ve ODTÜ önlisans ve lisans öğrencilerine burs verir.

4.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları yapar, yönetmelikler hazırlar.

4.13. Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açar.

4.14. DERNEK’i amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.

KURUCULAR

MADDE 5. DERNEK’in kurucuları (yıl 1965) aşağıda belirtilmiştir.

 1. Süreyya Yücel ÖZDEN – İnşaat Yüksek Mühendisi
 2. Prof. Dr. Rüştü YÜCE – İnşaat Yüksek Mühendisi
 3. Doç. Dr. Mehmet ULUÇAYLI – İnşaat Yüksek Mühendisi
 4. Emin ÇÖLAŞAN – İktisatçı
 5. Korel GÖYMEN – Organizasyon Metot Uzmanı
 6. Lale REFİOĞLU – Psikolog

DERNEK AMBLEMİ

MADDE 6. DERNEK amblemi; beyaz zemin üzerine siyah renkli bilim ağacı, bilim ağacının üst-ortasına yerleştirilmiş ODTÜ amblemi, bilim ağacının alt köşesine yazılı kuruluş yılı ve tüm bunlardan oluşmuş grubun üstünde yarım ay şeklinde çerçevelenmiş halde “ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ” yazısından oluşmaktadır. Amblem, aşağıda gösterilmiştir:

 1. BÖLÜM: ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYELİK TÜRLERİ, ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ

MADDE 7. DERNEK’e üye olma koşulları, üyelik türleri ve işlemleri aşağıda açıklanmıştır:

7.1. Asıl Üye

ODTÜ’nün herhangi bir bölümünden ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar, DERNEK’e Asıl Üye olabilirler; ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gerekir.

Asıl üye; DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülüğü üstlenmiş, üyelik sorumluluğu ve haklarından yararlanan üyedir. Asıl üyenin hakları,  her türlü göreve aday olmayı ve oy kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, aidatını zamanında ödemeyi, DERNEK’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve DERNEK’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.

7.2. Fahri Üye

7.2.1. ODTÜ mezunu olmadığı için DERNEK’e asıl üye olamayan, en az beş (5) yıl süresince ÜNİVERSİTE’de çalışmış olan personelden aşağıdaki koşullara uyanlar, Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı kararıyla DERNEK’e Fahri Üye olabilirler:

 • ODTÜ’de tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görev yapan akademik personel,
 • Üniversite mezunu olmak koşulu ile ÜNİVERSİTE idari personeli.

7.2.2. Talepleri ve 2 (iki) asıl üyenin önerisi ile Yönetim Kurulunun değerlendirmesi sonucunda Yönetim Kurulunun oybirliği ile vereceği kararı ile aşağıdaki kişilere Fahri üyelik verilebilir:

7.2.2.1. ODTÜ öğrencisi olmuş ancak mezun olamamış kişiler,

7.2.2.2. ODTÜ öğrencisiyken hayatını kaybetmiş kişilerin birinci derece yakınları.

7.2.3. Ölüm nedeniyle asil üyeliği sona eren üyelerin birinci derece yakınlarına, ODTÜ mezunu olmamaları koşuluyla, talepleri halinde Fahri üyelik verilebilir.

Fahri Üyeler; yıllık aidatları ödemek zorunda değildir, ancak isterlerse ödeme yapabilirler. Toplantılara katılabilir, söz alarak görüşlerini ifade edebilirler; ancak DERNEK organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Fahri üyelerin TESİS’ten yararlanmaları için Madde 9’da belirtilen koşulları sağlamaları gerekir.

7.3. Onursal Üye

Ülkeye, ÜNİVERSİTE’ye ya da DERNEK amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişiler, Yönetim Kurulunun alacağı kararla DERNEK’e Onursal Üye olabilirler. Onursal Üyeler; yıllık aidatları ödemek zorunda değildir, ancak isterlerse ödeme yapabilirler. Toplantılara katılabilir, söz alarak görüşlerini ifade edebilirler; ancak DERNEK organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

7.4. Üye Olma Koşulları ve İşlemleri

 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde bahsedilen kısıtlama ve yasaklamalar içinde olmayan, terhipli cezalardan veya hırsızlık, sahtekârlık, dolandırıcılık, şantaj, hileli iflas veya diğer yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olmayan, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan ve bu Tüzüğün Madde 7.1’inde yapılan Asıl Üye ve Madde 7.2’sinde yapılan Fahri Üye tanımlarına uyan her gerçek kişi, DERNEK’e üye olma hakkına sahiptir.
 • Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK aidatlarını ödememe nedeni dışındaki diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar, DERNEK’e asıl üye olamazlar.
 • DERNEK aidatlarını ödemedikleri için üyelikten çıkarılan asıl üyelerin DERNEK’e yeniden üye olabilmeleri, üyelikten çıkarılmalarına neden olan borçlarının toplamını ödeme koşuluna bağlıdır.
 • Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal nedenlerle DERNEK’ten uzak kalmış asıl üyeler, talep etmeleri halinde durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile, uzak kaldıkları zamana ait üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.

ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ

MADDE 8. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’e kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır:

8.1. Aday, Üyelik Formunu doldurup imzalayarak gerekli belgeler ve iki üyenin referansıyla DERNEK Yönetim Kuruluna başvurur.

8.2. Üyelik Formunun DERNEK Yönetim Kuruluna ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde gerekli araştırma ve inceleme yapılarak isteğin kabul edildiği ya da gerekçeli ret kararı yazılı olarak bildirilir. Adaya gönderilen üyeliğe kabul yazısı ile birlikte üyelik yükümlülüklerinin on beş (15) gün içinde yerine getirilmesi istenir.

8.3. Belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getiren adayın kimlik bilgileri “Dernek Üye Defteri”ne işlenir ve kendisine “Üye Kartı” verilir.

TESİSTEN YARARLANMA KOŞULLARI

MADDE 9. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları TESİS’ten, yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.

9.1. Fahri Üyelerin TESİS’i kullanabilmeleri için en az DERNEK asıl üyelerinin yıllık aidat tutarı kadar olmak üzere DERNEK Yönetim Kurulunun belirleyeceği Genel Gider Katılım Payını her yıl ödemeleri gereklidir.

ÜYELİKTEN AYRILMA

MADDE 10. Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye, üyelikten ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirdiği anda üyelikten ayrılmış sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan, ayrıldığı zamana kadar olan aidat borçları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı aidat, katkı payı vb. geri ödenmez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

MADDE 11. Asıl Üyelikten çıkarılma, aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir:

11.1. Dernekler kanununda tanımlanan şartlara göre üye olma hakkını yitirmek,

11.2. Bu Tüzük hükümlerine ve DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davrandığı gerekçesiyle, ilgili soruşturma süreçlerini takiben Yönetim Kurulu tarafından hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek,

11.3. DERNEK kayıtlarındaki iletişim bilgilerine iki (2) kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde ikinci tebliğ tarihini takip eden sekiz (8) ay içinde sağlık, gelir kaybı gibi nedenler dışındaki gerekçelerle yıllık üyelik aidatını/aidatlarını ödememiş olmak.

11.4. Fahri Üyelerden bu Tüzük hükümlerine ve DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davrananlar,  Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar.

11.5. DERNEK üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve DERNEK malvarlığında hak iddia edemezler. Disiplin süreci ile üyelikten çıkarılanlar, kendi başlarına ya da bir başka üyenin misafiri olarak TESİS’i kullanmaya devam edemezler.

III. BÖLÜM: ORGANLAR VE GÖREVLERİ

ORGANLAR

MADDE 12. DERNEK’in organları aşağıda gösterilmiştir:

12.1. Genel Kurul
12.2. Yönetim Kurulu
12.3. Denetim Kurulu
12.4. Disiplin Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 13. DERNEK Olağan Genel Kurulu, her yıl Mart ayında ve birbirini takip eden iki (2) gün şeklinde toplanır. Dernek organlarına seçim, iki (2) yılda bir yapılır.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

MADDE 14. DERNEK Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır:

14.1. Yönetim Kurulu, DERNEK Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından en az otuz (30) gün önce DERNEK binasında ilan eder. Bu liste içeriğine yapılacak itirazlar, Genel Kurul tarihinden on beş (15) gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılır. Yönetim Kurulu, bu itirazları inceleyerek karara bağlar. Genel Kurul ilan tarihinden önce DERNEK’e kabul edilmiş üyeler, Genel Kurula katılma hakkına sahip olurlar.

14.2. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş (15) gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya DERNEK’in internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Belirtilen ilk tarihte çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da duyuruda belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

14.3. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Bu durumda ikinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı (6) ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci toplantıya çağrıldıkları esaslara göre yeniden çağrılır. İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katıdır.

14.4. Genel Kurul toplantısı, bir (1) defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

MADDE 15. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır:

15.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve toplantıya katılanların sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.

15.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

15.4. Genel Kurula katılan her üyenin bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler ve Onursal üyeler; Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

15.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı, oturuma katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ve DERNEK’in feshedilmesine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayı (2/3: Üçte iki) aranır.

15.6. Hiçbir DERNEK üyesi, DERNEK ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

15.7. Genel Kurulda Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları üyelerinin seçimi gizli oy, açık tasnif yöntemiyle yapılır; eşit oy alınması durumunda kura çekimine başvurulur. Diğer konulardaki oylamalar ise aksine karar alınmamışsa açık olarak yapılır.

15.8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve Divan Başkanı ile diğer Divan üyeleri tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Divan başkanına teslim edilir. Divan başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna ilk Yönetim Kurulu toplantısında teslim edilmesinden sorumludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

MADDE 16. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışında kalan ve aşağıda gösterilen zorunlu durumlarda, Yönetim Kurulu ya da sorumlulukları dahilinde Denetim Kurulu tarafından en geç bir (1) ay içinde toplantıya çağrılır:

16.1. Yönetim Kurulunun, üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile aldığı Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararında,

16.2. Denetim Kurulunun, DERNEK hesap ve işlemleri ya da Yönetim Kurulu’nun TÜZÜK’te gösterilen amaç ve çalışma konularına aykırı faaliyetleri ile ilgili olarak aldığı Olağanüstü Genel Kurul’a gitme kararında,

16.3. DERNEK üye sayısının beşte biri (1/5) kadar üyenin yapacağı yazılı ve imzalı başvuruda,

16.4. Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düştüğünde,

16.5. Denetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düştüğünde,

16.6. Disiplin Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle üye tam sayısının yarısının altına düştüğünde.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 17. Genel Kurul, DERNEK’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

17.1. DERNEK’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,

17.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, yıllık aidat miktarlarını belirlemek,

17.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı seçmek,

17.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporunu ayrı ayrı ibra etmek,

17.5. DERNEK Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,

17.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak ve gerekebilecek yeni yönetmelikleri yapması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.7. DERNEK’e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,

17.8. DERNEK’in yurtdışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması; kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,

17.9. DERNEK’in feshine ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,

17.10. Yasalara ya da DERNEK Tüzüğüne göre Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek,

17.11. DERNEK temsilciliklerinin açılması ve açılmasına karar verilen temsilcilik ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.

YÖNETİM KURULU

MADDE 18. DERNEK’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

18.1. Yönetim Kurulu için Genel Kurul, gizli oyla dokuz (9) asıl üye ile dokuz (9) yedek üye seçer; Yönetim Kurulu, kararlarını asıl üyeleriyle alır.

18.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından, bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

18.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar.

18.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri, saptanacak konu ve çalışmalara göre görevlendirilirler.

18.5. Yönetim Kurulu, ayda en az bir (1) kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

18.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar çoğunlukla alınır.

18.7. Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır. Çekilme veya diğer nedenlerle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, oy sıralamasına göre yedek üyelerden birisi çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 19. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

19.1. Yasalar ve bu Tüzük hükümleri doğrultusunda DERNEK’in amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, Genel Kurul kararlarını uygulamak,

19.2. DERNEK’i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek,

19.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

19.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek,

19.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,

19.6. DERNEK’in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,

19.7. DERNEK’in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca DERNEK’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları atamak, işe almak ve gerektiğinde işlerine son vermek ya da azletmek,

19.8. DERNEK Tüzüğünün ve Çalışma Gruplarının yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak; üyeleri Genel Kurulca seçilen Denetim ve Disiplin Kurullarının yönetmelik tasarılarını Genel Kurulun onayına sunmak,

19.9. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,

19.10. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,

19.11. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek,

19.12. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak ve genel kurul çağrısını yapmak,

19.13. Genel Kurulun belirlediği çerçevede DERNEK üyeliğine ilişkin üye yıllık aidatları ile diğer benzer ödentileri tahsil etmek,

19.14. Genel Kurulda belirlenen üye aidatlarının erken ödenmesi amacıyla kampanyalar düzenlemek,

19.15. Temsilcilik başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya Temsilciler Kurulu’nu atamak,

19.16. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DENETİM KURULU

MADDE 20. DERNEK’in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

20.1. Denetim Kurulu için Genel Kurul, gizli oyla üç (3) asıl üye ile üç (3) yedek üye seçer; Denetim Kurulu, kararlarını asıl üyeleriyle alır.

20.2. Denetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar.

20.3. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetim Kurulu, en az üç (3) ayda bir olağan olarak toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı iki (2) dir.

20.4. Denetim Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır. Çekilme veya diğer nedenlerle boşalan Denetim Kurulu üyeliğine, oy sıralamasına göre yedek üyelerden birisi çağrılır.

20.5. Denetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeniden yapılacak Denetim Kurulu seçimi için Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21. Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

21.1. DERNEK’in, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusundaki faaliyetlerini yerine getirip getirmediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve DERNEK tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, gelir-gider tablo ve bilançoları ve idari konulardaki uygulamaları, DERNEK tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre en az üç (3) ayda bir (gerekirse daha sık) denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde Yönetim Kuruluna ve ilgili döneme ilişkin Denetleme Kurulu raporunu, toplandığında Genel Kurula sunar.

21.2. Gerektiğinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapar ya da Yönetim Kurulunun bu çağrıyı yapmasını ister.

21.3. Çalışmalarını, Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 22. Disiplin Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

22.1. Disiplin Kurulu için Genel Kurul, gizli oyla 5 (beş) asıl üye ile 5 (beş) yedek üye seçer; Disiplin Kurulu, kararlarını asıl üyeleriyle alır.

22.2. Disiplin Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki (2) yıl süre ile görev yapar.

22.3. Disiplin Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Toplantı yeter sayısı üç (3)’tür.

22.4. Disiplin Kurulu üyeliğinden çekilme, yazılı olarak yapılır. Çekilme veya diğer nedenlerle boşalan Disiplin Kurulu üyeliğine, oy sıralamasına göre yedek üyelerden birisi çağrılır.

22.5. Disiplin Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse yeni Disiplin Kurulu seçimi için Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, bir (1) ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

22.6. Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK’ten herhangi bir disiplin cezası almamış veya genelde yüz kızartıcı/ağır cezalık bir suç işlememiş olmak gerekir.

22.7. Çalışmalarını, Disiplin Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları “Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre inceler, kararını Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir.

DANIŞMA KURULU

MADDE 24. Danışma Kurulunun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir:

24.1. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:

 • DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,
 • DERNEK Yönetim Kurulu eski başkanları,
 • ODTÜ Rektörü veya rektörlük temsilcisi.

24.2. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu başkanının çağrısıyla ve belirlediği gündemle her yıl en az üç (3) kez toplanır. Danışma Kurulunu, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir.

24.3. Danışma Kurulu kararları, Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir.

24.4. Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

25.1. DERNEK amacı ve çalışma koşulları çerçevesinde, Yönetim Kurulunun belirlediği konular üzerine toplanır. Bu toplantılarda görüşülen konular hakkında Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

25.2. Danışma Kurulu kararları, Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğindedir.

ORTAK HÜKÜMLER

MADDE 26. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, mazeretsiz olarak üst üste üç (3) toplantıya katılmadıkları takdirde kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir nedenle kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir (1) hafta içinde asıl üyeliğe çağırılır.

DERNEK kurullarında görev alan üyeler; DERNEK ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar ve görev süreleri boyunca DERNEK’le ticari ilişki içerisinde olamazlar.

 1. BÖLÜM: YÜRÜTME BİRİMİ

ÇALIŞMA ORGANLARI

MADDE 27. Çalışma Organları; Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, DERNEK organlarının kararlarını uygulamak, iktisadi işletmelerin DERNEK’e ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, DERNEK hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Çalışma organları; DERNEK görevlileri ile uzmanlar, danışmanlar ve çalışma gruplarından oluşur.

DERNEK GÖREVLİLERİ

MADDE 28. DERNEK bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel, Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri, Personel Yönetmeliğinde gösterilir. Personel giderleri, dernek bütçesinden karşılanır.

UZMANLAR VE DANIŞMANLAR

MADDE 29. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan Uzmanlar ve/veya Danışmanlar; spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü diğer konularda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar.

ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 30. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç (3) kişiden oluşan Çalışma Grupları kurulabilir.

Çalışma Grupları; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcı olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.

Çalışma Gruplarından Komitelerin üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır; görev süreleri Yönetim Kurulu görev süresi ile sınırlıdır.

 1. BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 31. DERNEK’in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel Kurula sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurulun yapıldığı tarihe kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem bütçesinin karara bağlandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve harcamalar, bir önceki bütçenin aynı aylarına ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.

DERNEK’in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 32. DERNEK’in gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

32.1. Giriş Aidatı:

DERNEK’e asıl üye olmak için giriş aidatı alınmaz.

32.2. Yıllık Aidat:

DERNEK asıl üyelerinin üyelikleri devam ettiği sürece her yıl ödemeleri gereken tutardır. Bu tutar, her yıl yapılan Genel Kurul tarafından yeniden belirlenir.

Aidat ödeme yükümlülüğü, üye olunduğu tarih ile başlar, üyelik devam ettiği sürece devam eder ve üyelik bitince sona erer. Aidat miktarı, üyelik süresi ile orantılı olarak tahsil olunur.

32.3. DERNEK tesisleri dahilinde yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulan fona alınan bağışlar,

32.4. DERNEK taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri,

32.5. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler,

32.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar,

32.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler,

32.8. DERNEK malvarlığından elde edilecek gelirler,

32.9. Diğer gelirler.

DERNEK; siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi bir maddi yardım kabul edemez.

DERNEK, mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur.

GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM

MADDE 33. DERNEK’in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır:

33.1. Yıllık Aidatın tümü Aralık ayı sonuna kadar tahsil edilir. Yıllık aidatını tamamlamayan üyeler hakkında 11.3 maddesine göre işlem yapılır.

33.2. DERNEK gelirleri, Alındı Belgeleri ile toplanır. DERNEK gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

33.3. DERNEK gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliğinde yer alan örneğe uygun biçim ve ebatta) Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile DERNEK adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

33.4. Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, DERNEK adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını içeren (Dernekler Yönetmeliğinde yer alan örneğe uygun) “Yetki Belgesi” DERNEK tarafından iki (2) kopya olacak şekilde düzenlenerek DERNEK Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer kopyası İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne iletilir. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin DERNEK Yönetim Kuruluna bir (1) hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

33.5. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde Gider Makbuzu düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.

33.6. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş (5) yıldır.

DEFTERLER

Madde 34. DERNEK, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.

 1. BÖLÜM: DİĞER HÜKÜMLER

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 35. DERNEK Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile değiştirilebilir.

İÇ DENETİM

MADDE 36. DERNEK’te; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en az üç (3) ayda bir defa DERNEK’in denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.

BORÇLANMA USÜLLERİ

MADDE 37. DERNEK, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, DERNEK’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve DERNEK’i ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN FESHEDİLMESİ

MADDE 38. DERNEK’in feshedilmesi kararı, Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) hazır bulunacağı Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınır.

İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile DERNEK’in feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

DERNEK’in feshedilmesi, Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak son Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan malvarlığı ÜNİVERSİTE’ye devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 39. Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu, bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÖNETMELİKLER

MADDE 40. DERNEK Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel Kurulun onaylayacağı aşağıdaki yönetmelik hükümleri ile birlikte uygulanır.

40.1. Disiplin Kurulu Yönetmeliği

40.2. Danışma Kurulu Yönetmeliği

40.3. Denetim Kurulu Yönetmeliği

40.4. Çalışma Grupları Yönetmeliği

40.5. Mali İşler Yönetmeliği

40.6. Burs ve Yardımlar Yönetmeliği

40.7. Personel Yönetmeliği

40.8. Tesis İşletme Yönetmeliği

40.9. Gerekebilecek diğer yönetmelikler

YÜRÜTME

MADDE 41. Bu Tüzük Hükümlerini, Genel Kurul kararları çerçevesinde Yönetim Kurulu yürütür.

Bu Tüzük, kırk bir (41) maddeden oluşmaktadır.

 

 

Baki ARSLAN                                  Didem AYHAN ÖZKAZANÇ                             Ece ÇAKAR

Başkan                                           Başkan Yrd.                                                    Başkan Yrd.

 

Murat GÜZEL                                 Gülşah GÜLEN ÇİFTÇİ                         Hüseyin Can DOĞAN

Sayman                                          Genel Sekreter                                   Üye

 

Deniz Alp YILMAZ                          Canan KOCA ARITAN                          Süleyman KAYA

Üye                                                Üye                                                     Üye

 

Başa dön tuşu

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimize bağışlarınızı bekliyoruz.

DERNEK İŞ BANKASI BAĞIŞ HESAPLARI 

İŞ BANKASI ODTÜ ŞUBESİ

TL HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR63 0006 4000 0014 2291 4222 59

USD HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR39 0006 4000 0024 2293 7971 49

EURO HESABI

HESAP ADI: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ

IBAN: TR98 0006 4000 0024 2293 7971 54

SWİFT KODU: ISBKTRISXXX

Önemli Not: Açıklama bölümüne sadece DERNEK BAĞIŞI ve İLETİŞİM BİLGİSİ yazılması gerekmektedir.

Saygılarımızla,

ODTÜ Mezunları Derneği

Yönetim Kurulu