Page 8 - 268. sayı Mart 2017
P. 8

ODTÜ’LÜLERBÜLTENİ
                                                 DERNEKTEN

      REFERANDUM İÇİN FORUMDA BULUŞTUK        orgulama, kendini özgürce ifade etme, dayanış-
        ma, birlikte karar verip birlikte üretme anlayışının
      Sinşa edildiği, ODTÜ’nün en köklü geleneklerin-
      den forum geleneği, bu kez referandum süreci için
      ODTÜ Mezunları Derneği’nde devam etti. 18 Şubat
      Cumartesi günü ODTÜ’lüler Vişnelik’te referandum
      sürecini değerlendirmek üzere buluştu.
      Forumun açış konuşmasını yapan ODTÜ Mezunları
      Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Çamlıgüney,
      herkesin endişeyle beklediği bir süreçten geçildiğini
      ifade ederek, referandum süreci devam ederken Der-
      nek olarak bir “Hayır” bildirisi yayınlandığını hatırlattı.
      Referandumda evet çıkması sonucunda ortaya çıkacak
      anayasa değişikliğinin özünde halkın geleceğine iliş-
      kin alınacak kararların tartışılmasını engelleme, karar
      yetkisini bir kişiye verme bulunduğunu dile getiren
      Çamlıgüney, bu süreçte birlikte hareket ederek nasıl
      bir yol izlenmesi gerektiğini de tartışarak birlikte be-
      lirlemek gerektiğini belirterek sözlerini tamamladı. Fo- Katılımcıların konuşmalarında değindikleri temel ko- Yazı
      rumun kolaylaştırıcılğını üstlenen Ümit Nevzat Uğurel,  nular şöyle oldu: Sivil toplum örgütleri ve üniversite, Aysun BÜYÜKCENGİZ
      referandum sürecinde Derneğin konuyla ilgili çeşitli  baro gibi kurumlarla işbirliği içinde çalışılmalı. Siyasi
      etkinlikler yapmayı planladığını, bu anlamda katılım- partilere görüş bildirgesi götürülebilir. Forumlar dü-
      cılardan da önerilerini paylaşmalarını beklediklerini  zenli hale getirilmeli; forumlar dernek dışında çeşitli
      söyledi. Ardından katılımcılar sırayla söz aldı. Foru- mahallelerde de yapılarak halka açılmalı. Sosyal med-
      mun sonunda önerileri değerlendiren ODTÜ Mezun- ya etkin kullanılmalı. Sanatsal etkinlikler yapılmalı.
      ları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melda  Mevcut anayasa ile önerilen anayasa arasındaki farkla-
      Tanrıkulu Aslan, yönetimin Derneğin süreçte aktif rol  rın, daha iyi anlatılması gerekiyor. Yapılacak değişik-
      alması konusunda hemfikir olduğunu, bu konuda fo- liklerin madde madde tartışmaya açılması gerekiyor.
      rumdan da aynı görüşlerin çıkmasının sevindirici ol- Değişikliklerle ilgili yeterli bilgiye sahip olduktan son-
      duğunu dile getirerek, çalışmaların ODTÜ bileşenleri  ra halka ulaşılmalı. Dernekte çeşitli gruplar oluşturarak
      ve benzer çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile  atölye çalışmaları ile örneğin sandık görevlileri örgüt-
      iletişim halinde süreceğini söyledi.      lenmeli, hazırlanan metinler insanlara ulaştırılmalı. As-
                              kıya çıkan seçmen listelerinin dikkatle kontrol edilme-
                              si, sandık sürecinin iyi takip edilmesi gerekiyor.


                                                           9
      SAYI 268
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13