Page 10 - 268. sayı Mart 2017
P. 10

ODTÜ’LÜLERBÜLTENİ
                                                 DERNEKTEN
      5. TEMATİK ARKEOLOJİ SEMPOZYUMU:

      ARKEOLOJİDE RİTÜEL VE TOPLUM       lk olarak 2013 yılında Trakya Üniversitesi öncülü- Boya; Batı Anadolu Neolitiğinde Ritüel ve Sembo- Yazı
       ğünde gerçekleşen ve geleneksel hale gelen Tema- lizm”, Ozan Özbudak “Orta Anadolu Neolitik – Kal- Aysun BÜYÜKCENGİZ
      İtik Arkeoloji Sempozyumu’nun beşincisi 10 – 11  kolitik Bezemeli Çanak Çömlek Geleneklerinin Olası
      Şubat 2017 tarihlerinde ODTÜ, ODTÜ Arkeoloji Mü- Kültürel Göstergeleri”, Burçin Erdoğu “Neolitik Çağda
      zesi ve ODTÜ Mezunları Derneği’nin ortak çalışması  Anadolu’da Gizlenmiş Objeler ve Ritüel ile Bağlantıla-
      ile Vişnelik’te gerçekleşti. Sempozyumun ilk gününde  rı” konu başlıklı sunumlarını paylaştılar.
      bir açış konuşması yapan ODTÜ Mezunları Derneği  Sempozyumun ikinci gününde oturumlar Levent
      Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Çamlıgüney, sempoz- Keskin’in “Simgeden Anlama: Ortak Bir Dilin Unsuru
      yumun Derneğimizde yapılıyor olmasından gurur duy- Olarak Halka İdoller” sunumu ile başladı. Program-
      duklarını ifade ederek, çalışmanın arkeoloji dünyasına  da Öznur Özmen – Metin Batıhan “Bir Ritüel Nesnesi
      büyük bir katkıda bulunacağını söyledi. Bilime ışık  Olarak Göz İdollerinin Yorumlanması”, Umay Oğuz-
      tutan binlerce akademisyenin üniversite dışına itildi- hanoğlu Akay “Çukurun Dibinde Erken Tunç Çağı:
      ği bu ortamda bilime sarılmanın bir görev olduğunu  Güneybatı Anadolu’da Bazı Çukur Örnekleri ve Sem-
      ifade eden Çamlıgüney, verimli bir sempozyum olması  bolik Anlamları Üzerine Düşünceler”, Michele Massa
      dilekleriyle konuşmasını tamamladı.       “Anadolu’da Erken tunç Çağı Komünal Toplanmaları:
      Seyhan Çamlıgüney’in ardından sempozyumun açış  Elit Bir Eylem?”, Ayşe Gül Erden – Bora Temür “Ziyafet
      konuşmasını yapan Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat  Ritüellerinin Toplumsal Konum Kazanımındaki Etkisi
      Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr.  Üzerine Bir Değerlendirme”, Haluk Sağlamtimur “Ri-
      Tuba Ökse, ritüelin anlamını, geçmişten günümüze  tüelin Yeniden Yapılandırılması: Başur Höyük Erken
      yansımalarını anlattı. Ökse, tarih boyunca farklı amaç- Tunç Çağı I Mezarlarında Ortaya Çıkartılan Buluntular
      lar ve uygulamalarla çeşitli ritüellerin günümüze dek  Işığında Ölü Gömme Pratikleri”, Aydın Emanet “MÖ
      geldiğini belirtti.               3. Bin’de Kuzey Mezopotamya’da Ölü Yatırılış Yönle-
                              ri Üzerine Düşünceler”, Tuna Akçay “Ölü Kültüne ve
      Sempozyumun ilk gününde Çiğdem Atakuman “Ar-  Kurban Ritüeline Kuramsal Yaklaşım”, A. Tuba Ökse
      keolojide Ritüel ve Toplum”, Sibel Özbudun “Ayinler,  “Eski Önasya’da Ritüellerin Arkeolojik ve Filolojik İz-
      Törenler: Neye Yarar?”, Metin Kartal “Tarih Öncesinin  leri”, Yiğit Erbil “Hitit Dönemi Toplanma Yerleri: Sem-
      Derinliğinde Simetri”, Kadriye Özçelik “Paleolitik Sa- bolik İletişim ve İktidar Alanları Olarak Eflâtun Pınar
      natta Ritüel Yaklaşımlar”, Neyir Kolankaya Bostancı  ve Fasıllar”, Elif Ünlü “Ege’de Kutsal Alanlar – Doğanın
      “Paleolitik Çağ Toplanma Alanları ve Ritüeller”, İnan  Yapıları”, Elif Denel “Demir Çağı Kunulua’da Politik
      Aydoğan “Ritüellerin Ortaya Çıkışı ve Şekillenmesi  Kimlik Aracı Olarak Ritüel Tahribat”, Ufuk Serin “Er-
      Sürecinde İdeolojilerin Rolü”, Cansu Karamurat “Geç  ken Hıristiyanlıkta Ritüel, Simge ve Kimlik: Mekânsal
      Neolitikte Çukur Ritüelleri: Uğurlu Höyük – Gökçeada  Bir Çerçeve Olarak ‘Katakomblar’ ve Katakomb Sana-
      Örneği”, Başak Boz “Çatalhöyük’te Beden Parçalama”,  tı”, Yücel Şenyurt “Kurul (Ordu) Kibele’sinin Kent Ko-
      Aysel Arslan “Toplumsal Cinsiyet, Ritüel ve Toplum”,  ruyucu Tanrıça Kültü Açısından Önemi”, Suna Güven
      İlyas Çetinkaya “Aşı Boyası ve Kırmızı Rengin Ritü- “Yunan Tapınaklarında Sütunların Evrimi” başlıklı su-
      ellerde Kullanımı”, Özlem Çevik “Kemik, Taş, Kil ve  numları ile katıldılar.

                                                          11
      SAYI 268
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15