Page 9 - 268. sayı Mart 2017
P. 9

ODTÜ’LÜLERBÜLTENİ
             DERNEKTEN
                ODTÜ’DE BAHAR DERSLERİ                                        olduğunu belirtti. Nefret söylemi ve nefret suçlarına da
                                        değinen Doğanay, günümüzde ayrımcılığın söylemler
                                        içine gizlenmiş biçimde gündelik hayatın içine yerleş-
                                        tirildiğini ifade etti. Ülkü Doğanay, güncel örneklerle
                                        medyadaki ayrımcılık söylemini anlattığı konuşmasını
                                        tamamladıktan sonra konukların sorularını yanıtladı.
                                        “Işık Kirliliği: Işığın Kirli Yüzü”
                                        ODTÜ Bahar Dersleri, Anadolu Üniversitesi Fizik
                                        Bölümü’ndeki görevine son verilen Bülent Aslan’ın
                                        ışık kirliliği konulu dersi ile devam etti. Bülent As-
                                        lan, Mehmet Fatih Traş’ı anarak başladığı konuşma-
                                        sında, son dönem akademisyenlerin yaşadığı süreci
                                        değerlendirdi. Aslan, çeşitli örneklerle gökyüzünün
                                        yıldızlı görünümünü görebilmenin hayatımıza katkı-
                                        sını örneklerle açıklayarak, ışık kirliliğinin tüm dün-
                                        yayı ilgilendiren bir sorun olduğunu söyledi. 2016
                                        yılında yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre
                                        dünya nüfusunun yüzde 83’ünün ışık kirliliği altında
                                        yaşadığına dikkati çeken Aslan, Türkiye’de bu oranın
                                        yüzde 50 olduğunu ifade etti. “Aydınlatmayı görmek
              Yazı    DTÜ Mezunları Derneği, Orta Doğu Öğretim  için kullanıyoruz, ama aydınlatma için kullandığımız
      Aysun BÜYÜKCENGİZ     Elemanları Derneği ve Eğitim – Sen ODTÜ  ışığı uzaya göndererek boşa harcamış oluyoruz” diyen
                OTemsilciliği tarafından düzenlenen ODTÜ    Bülent Aslan, ışığın yanlış yerde, yanlış yönde, yanlış
                Bahar Dersleri, üniversitelerindeki görevlerinden alı- miktarda ve yanlış zamanda kullanıldığı için kirliliğe
                nan akademisyenlere ODTÜ’nün konferans salonlarını  yol açtığını belirtti.
                açan dersleriyle devam ediyor. İlki 20 Şubat 2017 Pa- Bülent Aslan, dışarıda görülen her türlü dış alan aydın-
                zartesi günü Prof. Dr. Ülkü Doğanay’ın katılımıyla ger- latmalarının tamamının potansiyel ışık kirliliği kaynağı
                çekleşen ODTÜ Bahar Dersleri, 1 Mart 2017 Çarşamba  olduğunu ifade ederek, ışık kirliliğinin çeşitlerini an-
                günü Bülent Aslan’ı konuk etti.
                                        lattı. Günlük hayatta ışık kirliliği yaratan durumları ör-
                “Ayrımcılığa Karşı Ders”            neklerle açıklayan Aslan, ışık kirliliğinin önüne geçe-
                                        bilecek projelerden söz etti, çeşitli ülkelerde yapılmış
                İlk ders, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğre- uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Hava kirliliğinin, insan
                tim üyesi iken görevden alınan akademisyen Ülkü  sağlığının, vahşi ve doğal yaşamın ışık kirlenmesinden
                Doğanay’ın verdiği “Ayrımcılığa Karşı Ders” başlığını  nasıl etkilendiğini de anlatan Bülent Aslan, ışık kirlili-
                taşıyordu. İlk konuşmayı yapan Prof. Dr. Galip Yal-
                man, bu derslerin dayanışmanın güzel bir örneği oldu- ğinin çözümü yerel olan küresel bir sorun olduğunu
                                        hatırlatarak sözlerini tamamladı.
                ğunu dile getirerek, sözü Doğanay’a bıraktı.
                Ülkü Doğanay, ODTÜ Bahar Dersleri’nin kendisi ve
                kendisi gibi ihraç edilen hocalar için çok değerli ol-
                duğunu belirterek, “gitmiyoruz” diyerek akademik
                hayattan gitmeyeceklerini anlatmaya çalıştıklarını, bu
                derslerin de kendilerini bu anlamda desteklediğini ifa-
                de etti. Ayrımcılığa karşı dersin Ankara Üniversitesi İle-
                tişim Fakültesi’nde Ekim 2007’den bu yana verildiğini
                söyleyen Doğanay, dersin de programdan kaldırıldı-
                ğını belirtti. Ülkü Doğanay, ayrımcılığa karşı derslerin
                kendisi açısından çok değerli olduğunu, dersleri kam-
                pusun içinde olamazsa, dışında sürdürmeyi hedefledi-
                ğini söyledi.
                Ayrımcılık dediğinde, ayrımcılığın, ırkçılığın ve nefret
                söyleminin bir arada işlediği her durumu kast ettiği-
                ni söyleyen Doğanay, toplumda bir takım eşitsizlikler
                içinde yaşadığımızı, hakim grupların, azınlık grupları
                belli özelliklerle tanımladığını ve kategorize ettiğini an-
                lattı. Ülkü Doğanay, ayrımcılığı meşrulaştıran ideoloji-
                lerin en belirgin olanlarının milliyetçilik ve cinsiyetçilik


        10                                                  MART 2017
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14