Page 9 - 250. sayı Haziran 2015
P. 9

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
                                                DERNEKTEN    ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

      KONSEY ESKiŞEHiR’DE tOPLANDI
         DTÜ Mezunları Konseyi toplantısı, ODTÜ  teye maliyeti açısından şenliğin iki gün yapılmasını Yazı
         Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Mezun- önerdiklerini, Uluslararası Gençlik Topluluğu’nun Aysun BÜYÜKCENGİZ
      Olarla İletişimden Sorumlu Rektör Danışmanı   dört gün olmadığı için şenliği iptal ettiğini, ancak
      Doç. Dr. Barış Sürücü ve mezun dernekleri temsilcile- bazı basın organlarının ODTÜ’yü hedef alan bir tu-
      rinin katılımı ile 2 Mayıs Cumartesi günü Eskişehir’de  tum sergilediğini anlattı. Üniversite’nin 60. Yılı ve
      gerçekleşti.                  ODTÜ Mezunları Derneği’nin 50. Yılının örtüştüğünü
                              hatırlatan Acar, “Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden”
      Eskişehir ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Ku-  kampanyasında 170 bin ağaca yaklaşıldığını, Mayıs
      rulu Başkanı Nihat Yüzügüllü konuklara “Hoşgel-
      diniz” diyerek, sözü toplantıyı açmak üzere Konsey  ve Kasım aylarındaki etkinliklerle yıl sonunda 300 bi-
                              ninci ağacın dikilmesinin hedeflendiğini belirtti. Prof.
      Başkanı Himmet Şahin’e bıraktı. Gündem önerilerini
      alarak toplantıyı başlatan Şahin, Kocaeli ODTÜ Me- Dr. Acar, uzun süredir gündemde olan koruma amaç-
                              lı imar planı konusunda istenen sonucun alındığını
      zunları Derneği’nde seçim sürecinin tamamlandığını,  ifade etti.
      ODTÜ Bodrum Mezunları Derneği’nin kurulduğunu,
      Diyarbakır’da çalışmaların devam ettiğini bildirdi.  Ardından söz alan Barış Sürücü, lise öğrencilerine yö-
      ODTÜ Mezunları Derneği’nde gerçekleşen “Seçim  nelik devam eden tanıtım faaliyetlerini anlattı. Bu yılki
      Süreci Tartışmaları” panel dizisi hakkında bilgi veren  Mezunlar Günü’nde ilk defa 55. Yıl madalyası verilece-
      Himmet Şahin, panellere kamuoyu ve basının göster- ğini anımsatarak, online hediyelik eşya satışının çalış-
      diği ilginin Derneğimizin toplumda ne denli önemli  malarının tamamlandığını, yakında hizmete gireceğini
      bir yeri olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Son dönem- iletti. Yatılı yaz okulu önerisi üzerine Sürücü, böyle bir
      de üniversitede yaşanan sorunlara da değinen Şahin,  program üzerinde çalışıldığını ifade etti.
      Bahar Şenliği ve öncesindeki bir takım olaylarda ba- Derneklerin katılımcıları illerinde gerçekleştirdikleri
      sında gerçeği aktarmayan yazılar yer aldığını, sıkıntılı  faaliyetler, burs ve üyelik çalışmaları ile ilgili bilgi ver-
      süreçte Üniversiteye destek olmaya devam edildiğini
      anlattı. Himmet Şahin, Üniversitemizin dünyada ilk  dikleri toplantıda, derneklerin etkinliklerini çeşitlen-
                              dirmeleri açısından sivil toplum kuruluşları ile ortak
      100 üniversite içinde bulunmasından ve öğrencileri-
      mizin başarısından duydukları mutluluğu ifade ederek  etkinlikler yapılması önerildi.
      sözü Prof. Dr. Ahmet Acar’a bıraktı.      Himmet Şahin, Üniversitemizin 60. Yılı için dernekle-
                              rimizin etkinlik önerilerini Haziran’da yapılacak Kon-
      ODTÜ’deki gelişmeleri Konsey üyeleri ile paylaşan  sey toplantısına getirmeleri gerektiğini hatırlattı. Rek-
      Ahmet Acar, Lisansüstü Konukevi’nin Mayıs ayı için- tör Ahmet Acar, 60. Yıl kapsamında Ankara dışında
      de açılacağını dile getirerek, Öğretim Üyesi Yetiştirme  etkinlikler yapılabileceğini belirtti. Öğrencilerin bu yıl
      Programı’nın da devam etmesi dolayısıyla yüksek li-
      sans öğrencisi sayısının giderek arttığına dikkati çek- kayıtlarını online yapabileceklerini dile getiren Acar,
                              kayıt tarihlerinde ODTÜ’ye Hoşgeldiniz Programı kap-
      ti. Rektör Acar, Disiplinlerarası araştırma parkı olarak  samında öğrenciler için karşılama organizasyonunun
      hizmet verecek, 25 bin metrekarelik binanın ihalesine  gerekmeyeceğini, ancak mezun derneklerinin bilgilen-
      çıkıldığını, Bilişim Komünikasyon ve İnovasyon Mer- dirme toplantısı yapmasının iyi olacağını ifade etti.
      kezi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. ODTÜ
      Şenliği konusunun basına yanlış aktarıldığını ifade  Konsey Başkanı Himmet Şahin’in bir sonraki toplantı-
      eden Ahmet Acar, Uluslararası Gençlik Topluluğu  nın 28 Haziran Pazar günü Ankara’da gerçekleşeceğini
      ile yapılan toplantıda güvenlik, sağlık ve Üniversi- hatırlatmasının ardından toplantı sona erdi.


                                                           7
      SAYI 250
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14