Page 9 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 9

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
             DERNEKTEN                                        Kamil Kancoğlu (ME’87) mali verileri üyelere aktardığı
                                        konuşmasında, merak edilen konularla ilgili sorulara
                                        yanıt verdi. Sunumların tamamlanmasının ardından,
                                        Genel Kurul’da söz alan üyeler, Dernek çalışmaları-
                                        nı değerlendiren konuşmalarında Derneğin toplumsal
                                        duruşunun ve toplumdaki yerinin memnuniyet verici
                                        olduğunu dile getirerek, yapılan çalışmalar dolayısıyla
                                        Yönetim Kurulu’na teşekkür etti.
                GENEL KURUL                   Denetleme Kurulu raporu ve Bağımsız Yeminli Mali
                                        Müşavir tarafından hazırlanan mali rapor üyelerin dik-
                                        katine sunuldu ve 2014- 2016 Yönetim Kurulu ve dö-
                YApILDI                     nemi ibra edildi.
                                        ODTÜ Mezunları Deneği Yönetim Kurulu Başkanı
                                        Himmet Şahin yaptığı konuşmada üyelere Yönetim
                ODTÜ Mezunları Derneği’nin 2016-        Kurulu’nun emek ve çabalarını görerek verdikleri des-
                2018 Dönemi Olağan Genel Kurulu         tek ve gösterdikleri güvene teşekkür etti.
                ve yeni yönetim kurulunun seçimi        Ardından, ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu
                5 Haziran 2016 Pazar günü ODTÜ         üye sayısının 7’den 9’a çıkarılması önerisi, bir sonraki
                Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi’nde    seçimli Genel Kurul’dan itibaren geçerli olmak üze-
                gerçekleştirildi.                re oy çokluğu ile kabul edildi. 2016 – 2018 dönemi
                                        çalışma planı ve bütçesi görüşülerek karara bağlan-
              Yazı    DTÜ Mezunları Derneği’nde 5 Haziran Pazar  dı. Divan Başkanı’nın Genel Kurul görüşmelerinin ta-
      Aysun BÜYÜKCENGİZ     günü, her Pazar sabahının Pazar kahvaltısının  mamlandığını ilan etmesinin ardından 2016 – 2018 yıl-
                Ocanlılığı, Genel Kurulun yoğun hareketliliği  ları arasında görev yapacak yeni Yönetim Kurulu’nun
                ile devam etti. Genel Kurul için salt çoğunluk sağlan- seçimine geçildi ve üyeler kapalı zarfla sandıklarda
                masıyla Genel Kurul çalışmalarının yapılacağı Vişnelik  oylarını kullandılar.
                Salonu’na geçildi, divan oluşturuldu, divan başkanlığı- Toplam 540 geçerli oyun kullanıldığı seçim sonucun-
                na seçilen Hilmi Yüncü (CE’70) ve divan üyeleri kürsü- da; bir önceki dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Him-
                de yerlerini aldılar. İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı  met Şahin’in (EDS’83)
                duruşunun ardından oturum başladı.       içinde  bulunduğu
                                        grup tam liste olarak
                2014 – 2016 Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Melih Şa-
                hin (ME’85) iki yıl içinde dernekte gerçekleşen etkin- üyelerden kabul oyu
                likleri içeren sunumunu gerçekleştirdi. Sayman Üye  aldı ve yeni Yönetim
                                        Kurulu, Denetleme
                                        Kurulu ve Disiplin
                                        Kurulu üyeleri aynı
                                        listeden seçildiler.
                                        Divan Başkanı Hilmi
                                        Yüncü (CE’70) 2016
                                        - 2018 döneminde
                                        görev yapmak üze-
                                        re seçilen Yönetim
                                        Kurulu’na başarılar
                                        dileyerek, Olağan Ge-
                                        nel Kurul toplantısını
                                        kapattı.

        10                                              TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14