Page 8 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 8

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
                                                 DERNEKTEN
      KONSEY ANKARA’DA TOpLANDI

         DTÜ mezun dernekleri ile ODTÜ yönetimi- derneklerinin yeni mezunların eskilerden destek ala- Yazı
         ni bir araya getiren Konsey Toplantısı, ODTÜ  bilmesi ve iletişimi süren bir topluluk olarak devam Aysun BÜYÜKCENGİZ
      ORektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, ODTÜ Rektör   edilebilmesi açısından büyük bir kazanç olduğunu dile
      Danışmanı Prof. Dr. Barış Sürücü ve mezun dernek- getirdi. ODTÜ değerlerini kazanmış insanların bu po-
      leri temsilcilerinin katılımı ile 26 Haziran Pazar günü  tansiyeli topluma yansıtabilmesi açısından da mezun
      Ankara’da gerçekleşti.             birlikteliğinin desteklenmesi gerektiğini söyleyen Acar,

      Konsey Başkanı Himmet Şahin, katılımcılara “hoşgel- ODTÜ’yü diğer üniversitelerden ayıran önemli özel-
      diniz” diyerek toplantıyı açtı. Temmuz ayının rektörlük  liklerinden birinin üniversitenin mezunlarıyla ve me-
      seçimi dolayısıyla yoğun bir gündemle geçeceğini ha- zunlarının üniversitesi ile gurur duyması ve iletişiminin
      tırlatan Şahin, yaptığı tüm görüşmelerde Konsey’in bir  güçlü olması olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Ahmet
      arada bulunmasının ve YÖNDER gibi projelerin öne- Acar, görev süresi boyunca Konsey’de mezunlarla bir-
      mine dikkat çektiğini söyledi. Himmet Şahin, mezun  likte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
      derneklerinin kamuoyunda önemli bir yeri olduğunu
      da belirterek, derneklerimize toplumsal açıdan büyük  Ahmet Acar’ın ardından söz alan Barış Sürücü, bay-
      sorumluluk düştüğünü ifade etti. Şahin, “Nasıl bir üni- ramdan sonra tanıtım faaliyetlerinin başlayacağını ha-
      versite istediğimizle ilgili sözümüzü sizden aldığımız  tırlatarak, çalışmalarda mezun derneklerinden destek
      cesaretle her zaman söylüyoruz: Akademik özgürlü- alacaklarını dile getirdi. Sürücü, toplantıda ODTÜ me-
      ğü olan, eşitlikçi, barıştan yana bir üniversite” diyerek  zunları ile ilgili yapılan veri çalışması sonucu elde edi-
      sözü ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’a bıraktı. len istatistiki bilgileri de paylaştı.
      Prof. Dr. Ahmet Acar, herkesin aklının rektörlük seçim- Konsey’e yeni katılan dernek yöneticilerinin kendile-
      lerinde olduğunu dile getirerek, kendisinden sonraki  rini tanıtmaları ile devam eden toplantıda, katılımcılar
      rektörlerden beklentisinin ODTÜ’nün özerkliğine ve  illerde yapılan çalışmaları ve derneklerin burs fonu ça-
      değerlerine sahip çıkması olduğunu, rektörün bunu  lışmaları ile ilgili bilgileri paylaştılar; derneklerin üye
      yerine getirebilmesi için de arkasında tutarlı bir des- sayısını artırmaya yönelik çalışmaları konusunda fikir
      tek ve güç olması gerektiğini, bu nedenle mezunla- alışverişinde bulunuldu. İngiltere ODTÜ Mezunları
      rın desteğinin son derece önemli olduğunu ifade etti.  Derneği’nden Konsey’e katılan İhsan Tuncalı, 13 yıldır
      Prof. Dr. Ahmet Acar ODTÜ’nün fırtınalı sularda rota- devam eden mail grubu ile 600 kişilik bir iletişim ağı
      sını koruyarak devam eden bir gemi olarak, rotasının
      korunabilmesi için tüm üniversite bileşenlerinden ve  yakalandığını ve çeşitli etkinliklerle bir araya gelen bu
      ODTÜ dostlarından destek almasının önemli olduğu- topluluğun resmi bir kuruma dönüşmesi için çalışma-
      nun altını çizdi. Üniversitenin kadrosunun atanma- lara başlandığını dile getirdi. www.metuuk.com adresli
      sında ve yükseltilmesinde liyakatten ödün verilme- bir web sayfası da oluşturduklarını belirten Tuncalı,
      mesinin kritik olduğunu ifade eden Acar, ODTÜ’yü  giderek artan katılımcı sayısıyla etkinliklerin sürdüğü-
      ODTÜ yapan en önemli özelliklerin başında herkesin  nü anlattı. ODTÜ öğrencileri ile mezun olmadan önce
      bulunduğu yere bileğinin hakkıyla gelmesi olduğunu  iletişim kurma konusunda çalışmaların da yürütülmesi
      dile getirdi. Mezun dernekleri ve ODTÜ’yü bir araya  için atılabilecek adımların konuşulduğu toplantı, bir
      getirerek iletişimi güçlendiren Konsey’in çok önemli  sonraki toplantının Ekim’de Mersin’de yapılmasına ka-
      bir işlevi olduğuna dikkati çeken Rektör Acar, mezun  rar verilmesinin ardından sona erdi.


                                                           9
      SAYI 261
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13