Page 3 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 3

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
             DERNEKTEN

                            İçindekiler 7-8/2016
                            6 - Dernekten          ODTÜLÜLER BÜLTENİ
          TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
       Dernek Ad›na Sahibi ve Yaz› ‹flleri Müdürü 26 - Vişnelik İzlencesi
         Himmet fiAH‹N (EDS’83)
           Yay›n Kurulu
       Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY’83)
          fiule fiAH‹N (PSY’85)
         Günay BULUT (ADM’85)
         Melih VURKIR (OR/STAT’83)       27 - ODTÜ’den
        fiule GÖKO⁄LU (ADM’85)
        Gökçen GÖKYER (CP’12)
         Kıvanç YILMAZ (IE’03)
       Ümit Nevzat UĞUREL (CP’80)
        İbrahim BERKSOY (ME’91)
        Kamil AKDOĞAN (ES’90)
         H. Can DOĞAN (MINE’02)        28 - Güncel
         Yay›n ve Reklam Sorumlusu
          Aysun BÜYÜKCENG‹Z
          yayin@odtumd.org.tr
           Grafik-Tasar›m
       Yusuf MEŞE - Nazmiye KOÇ (Ajans-Türk)
                            29 - Spor
            Bask›
        AJANS-TÜRK BASIN VE BASIM A.fi.
       ‹stanbul Yolu 7.km. Necdet Evliyagil Caddesi
          No: 24 Bat›kent/Ankara
          Tel: 0312 278 08 24
          Bask› Tarihi: 31.07.2016       31 - Dosya
       ODTÜ Mezunlar› Derne€i Yönetim Kurulu
         Himmet ŞAHİN (EDS’83)                         DOSYA
         S. Melih ŞAHİN (ME’85)
       Tülay ÜNLÜEVCEK (PSY’83)
         H. Can DOĞAN (MINE’02)
         Gülşah GÜLEN (ECON’09)
      İ. Seyhan ÇAMLIGÜNEY (PHYS’81)       38 - Kavramlar
          Ali DALGALI (PHYS’97)
          Ödentileriniz ‹çin
         T. ‹fl Bankas›, ODTÜ fiubesi
       TR 39 000 64 000 001 4229 0528642
        Garanti Bankas› Maltepe fiubesi
       TR92 0006 2000 1140 0006 2011 60     41 - ODTÜ’den Bir Köşe
         Burs ve Yard›mlar Fonu
         T. ‹fl Barkas›, ODTÜ fiubesi
      TR 81 000 64 000 001 4229 0422059 (TL)
      TR 80 0006 4000 0024 2293 2824 08 (EUR)
      TR 81 0006 4000 0024 2293 1651 17 (USD)                        oDtÜ 2016 Diploma töreni kortej pankartlarından.
        Garanti Bankas› Maltepe fiubesi      42 - Hocam İnecek Var
      TR 21 000 6 2000 1140 000 6 2995 35 (TL)                   Çocuk İstİsmarı
           Yönetim Yeri
      ODTÜ Mezunlar› Derne€i Viflnelik Tesisi
       1540 Sk. No: 58 100. Y›l, 06530, Ankara
          Tel: (312) 286 79 79
          Faks: (312) 287 75 00        44 - Kitaplar Arasında
        E-posta: odtumd@odtumd.org.tr
          www.odtumd.org.tr
    facebook/ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ VİŞNELİK TESİSİ
           Kapak Konusu
           Mezunlar Günü
                            46 - Opera Sahnelerinden
           Dosya Konusu
           Çocuk İstismarı
          Yerel Süreli Yay›n
           ISSN 1303-7390
   ODTÜ Mezunları Derneği aylık yayın organıdır. ODTÜ’lüler Bülteni her ay  48 - Çizgiyle
    5750 adet basılmakta ve Dernek üyelerine ücretsiz gönderilmektedir.
      İmzalı yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarına ait olup,
    ODTÜ Mezunları Derneği’ni ve ODTÜ’lüler Bülteni’ni sorumlu kılmaz.
        4 Yayımlanan yazılar ve fotoğraflar,                             TEMMUZ-AĞUSTOS 2016
       Derneğin ve yazarların izni olmadan kullanılamaz.
   1   2   3   4   5   6   7   8