Page 10 - 261. sayı Temmuz-Ağustos 2016
P. 10

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
                                                 DERNEKTEN


         2016 – 2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ


       HİMMET ŞAHİN (EDS’83)        S. MELİH ŞAHİN (ME’85)        TÜLAY ÜNLÜEVCEK (pSY’83)

               956 Sivas/Divriği do-        akina Mühendisliği Bölümü       DTÜ Psikoloji Bölü-
              1ğumludur. İlk, orta öğre-     M1985 mezunudur. Makine        Omü’nden 1983 yılında
              nimini Ankara’da tamamla-      Mühendisleri Odası bünyesin-     mezun oldu. Bir tekstil firma-
              mış, ardından ODTÜ Fen        de oluşturulan uzmanlık komis-    sında on yedi yıl ihracat, kali-
              Edebiyat Fakültesi Fizik       yonlarında 20 yıl kongre, eğitim   te kontrol, üretim bölümlerin-
                                programları, vb. etkinliklerin
              Eğitimi Bölümü’nden 1983       organizasyonunda yer almış,     de yöneticilik yapmıştır. 2004
              yılında mezun olmuştur.       ODTÜ Mezunları Derneği İş      yılından bu yana kendisine
              Mezun olduğundan bu         Yeri Temsilciliği yapmıştır. Der-  ait bir şirkette triko konfek-
              yana dershane işletmecili-      nek komisyonlarında (Ar-Ge,     siyon üretimi yapmaktadır.
              ği yapmaktadır. Çeşitli sivil    Öğrenci Danışmanlığı Programı
       toplum kuruluşlarında, vakıflarda yönetim kurulu  vb. çalışmalarda) görev almıştır. 17 yılı aşkın bir sü- 1994 yılından bu yana der-
       üyeliği, Derneğimizde Disiplin Kurulu Üyeliği,  redir imalat, imalat mühendisliği çalışmalarında mü- neğimiz bünyesinde yer alan çalışma gruplarında
       Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, Yönetim Kurulu ve  hendis ve yönetici olarak görev yapmaktadır. ODTÜ  görev almış ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.
       Konsey Başkanlığı yapmıştır.    Mezunları Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

       H. CAN DOĞAN (MINE’02)   GÜLŞAH GÜLEN (ECON’09)   İ.SEYHAN ÇAMLIGÜNEY    ALİ DALGALI (pHYS’97)

              974 Hozat/Tun-       009 yılında      (pHYS’81)           UİK Bilişi Tek-
             1celi doğum-        2ODTÜ İktisat                     Tnolojileri Daire
             ludur. BTC Boru       Bölümü’nden         954  Adana        Başkanlığı’nda
             Hattı Projesi iş      mezun oldu.       1doğumludur.
             güvenliği denet-      Aynı bölümde       ODTÜ Fen ve        Bilişim Des-
             çisi, Aearo Ltd.      yüksek lisans      Edebiyat Fakültesi     tek Grup So-
             Türkiye Müdürü,       yaptı ve 4 yıl      Fizik Bölümü’nü      rumlusu olarak
             3M ve son olarak                   1981 yılında ta-      çalışmaktadır.
             BAD GmbH Team        süre ile araş-      mamlamış, 83 –       ODTÜ Mezunları
             Prevent Safety       tırma görevlisi      87 yıllarında Gazi     Derneği’nde Yö-
       Ltd. ülke müdürü olarak görev yap- kadrosunda çalıştı. 2016 Mayıs ayı  Ü. Fen ve Edebiyat Fakültesi Fizik  netim Politikaları Komitesi ve Soma
       maktadır. 2006 – 2016 yılları arasında  itibari ile İtalya’da Siena, Pisa ve Flo- Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak  Dayanışma Grubu üyeliğinde bulun-
       TMMOB Maden Mühendisleri Yönetim  ransa Üniversitelerinin ortak progra- çalışmıştır. 1990 yılından beri ODTÜ  du. Konsey Dayanışma Merkezi üye-
       Kurulu Üyeliği, TMMOB Yönetim Kuru- mı olan Toskana Üniversiteleri İktisat  Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Kay.
       lu Üyeliklerinde bulunmuş ve TMMOB  Doktora Programı’na devam etmek- Tekn. Ve NDT olarak görev yapmakta- liği ve Güncel Tartışmalar Komisyonu
       Genel Sekreter Vekilliği yapmıştır. tedir.      dır. ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesidir. başkanlığı görevini yürütmektedir.

        2016 – 2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ


       ARZU HANCI KARADEMİRCİ       MELDA TANRIKULU ASLAN (Cp’06)     TÜLAY TAY (STAT’97)
             (BÖTE’04)               DTÜ Ş.B.P. Bölümü’nden      974 yılında Ankara’da doğ-
                               O2006 lisans, Kentsel Tasarım   1du. 1997 yılında ODTÜ İsta-
              ÖTE 2004 mezunu. 2007      Programı’ndan 2010 yüksek lisans  tistik Bölümü’nü bitirdi. Ziraat
             Byılında aynı bölümden,       mezunudur. Özel sektörde İş Geliş-  Bankası’nda göreve başladı.
             2009 yılında Enformatik      tirme Uzmanı olarak çalışmaktadır.  2009 yılında ODTÜ, Eğitimde
             Enstitüsü, Bilişim Sistemleri    2006 yılından itibaren ODTÜ Me-    İnsan Kaynaklarını Geliştirme
             Bölümü’nden yüksek lisans      zunları Derneği bünyesinde Top-  Programı’nda yüksek lisan-
             mezunu. ODTÜ – BÖTE dok-      lumsal Duyarlılık Komisyonu, Etkinlik  sını tamamladı. Halen Tarım
             tora programına devam et-      Komitesi ve Yayın Kurulu’nda görev  Bakanlığı’nda istatistikçi ola-
             mektedir. 2006 yılından bu  almıştır. Sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yönetimlere ku- rak görev yapmakta olup, aynı zamanda Ankara
       yana TCMB’de İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü  rumsallaşma, kaynak yönetimi ve proje döngüsü yönetimi  Üniversitesi’nde Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim
       Eğitim Müdürlüğü’nde çalışmaktadır. 2014 – 2015  danışmanlığı yapmaktadır. 2010 – 2014 ODTÜ Mezunları  Dalı’nda doktora eğitimini sürdürmektedir. 2014 –
       yıllarında ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu  Derneği Yönetim Kurulu, 2014 – 2016 Yönetim Kurulu Ye- 2016 ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üye-
       Üyeliği yapmıştır.         dek Üyeliği yapmıştır.        liği yapmıştır.

       KAMİL KANCOĞLU     TAYLAN ULAŞ EVCİMEN   HALUK DİRESKENELİ (ME’73)    KAMİL AKDOĞAN (ES’90)
       (ME’87)         (CE’02)                 DTÜ Makina Mühen-        990 yılında Mü-
              965 Ankara       979  İzmir       Odisliği 1973 mezunu-      1hendislik Bilim-
             1doğumlu        1d oğ um lu .       dur. Mezuniyetinden itiba-    leri Bölümü’nden
             olup ODTÜ      ODTÜ  İnşaat       ren kamu, özel sektör ve     mezun oldu. Özel
             Makine Mü-      Mühendisliği       Türk – yabancı ortaklıklarda   bir şirkette çalışıyor.
             hendisliği      Bölümü 2002       ağırlıklı olarak termik sant-  Bir dönem ODTÜ
                            2005
             Bölümü’nü       lisans, lisans      ral temel/detay, tasarım,   Mezunları Derneği
                        yüksek
             1987 yılında     ve 2012 dokto-      imalat, pazarlama, teklif,    GYK üyeliği yaptı,
             bitirmiştir. İş   ra mezunudur.      satış ve proje yönetimi ko- Derneğin Sivil Top-
             y aşamına       Özel sektörde      nularında çalışmış, bugüne  lum Komitesi, Basın Yayın Kurulu gibi or-
       ASELSAN’da devam etmektedir.  yönetici olarak çalışmaktadır. İnşaat  kadar termik santral tasarım yazılımları konusun- ganlarında çeşitli dönemlerde görev aldı.
       2008-2010 dönemi Komitesi Üyesi,  Mühendisleri Odası Ankara Şube  da yerli piyasa, mühendislik firmalarına, yatırımcı- 2010 – 2014 yılları arasında ODTÜ Mezun-
       2010 – 2016 ODTÜ Mezunları Der- Yönetim Kurulu üyeliği, Ankaram  lara ve üniversitelere danışmanlık vermiştir. MMO  ları Derneği Sinema Kulübü’nün kurucu-
       neği Yönetim Kurulu Üyesi olarak  Platformu yürütücülüğü yapmıştır.  ve ODTÜ Mezunları Derneği Enerji Komisyonu  luğunu ve yöneticiliğini yaptı, halen Basın
       görev yapmıştır.    2010 – 2013 ODTÜ Mezunları Der- Üyesidir. 2010 – 2016 dönemi ODTÜ Mezunları  Yayın Kurulu’nda görev yapıyor.
                   neği Yönetim Kurulu üyesidir. Derneği Yedek Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.

                                                          11
      SAYI 261
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15