Page 9 - 256. sayı Ocak 2016
P. 9

ODTÜLÜ’LERBÜLTENİ
              DERNEKTEN
         ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ


                HİTİTÇENİN 100. YILINDA
                HİTİTOLOJİ ÇALIŞTAYI                                        Ardından söz alan Derneğimiz Etkinlikler Komitesi Fahri
                                        Üyesi Nevin Katrancıgil, ODTÜ Mezunları Derneği Ar-
                                        keoloji Kulübü’nün sekiz yıldır çeşitli konularda seminer
                                        programları sürdürdüğünü dile getirerek, kulüp çalışma-
                                        ları ile ilgili bilgi verdi. Hititoloji’nin Hititlerin tarihini,
                                        kültürünü, arkeolojisini inceleyen bir bilim dalı olduğu-
                                        nu hatırlatan Nevin Katrancıgil, Hititoloji ve Hititler üze-
                                        rine yapılan çalışmalarla ilgili önbilgi verdi.
                                        Çalıştayda Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürü En-
                                        ver Sağır yaptığı konuşmada, müzede Çorum – Boğaz-
                                        köy, Kayseri – Kültepe, Şanlıurfa – Sultantepe, Tokat
                                        – Mazharköy’den tabletler bulunduğunu dile getirdi. Mü-
                                        zeyle ve müzede yer alan buluntularla ilgili bilgi veren
                                        Sağır, çalıştaya katılmaktan gurur duyduğunu belirterek
              Yazı    DTÜ Mezunları Derneği’nin kuruluşunun 50.
      Aysun BÜYÜKCENGİZ     Yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzen- konuşmasını tamamladı.
                Olenen “Hititçenin 100. Yılında Hititoloji Ça- Sağır’ın ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan
                lıştayı”, 20 Aralık Pazar günü Derneğimizin Vişnelik  Prof. Dr. Ahmet Ünal, bir şeyin 100 yaşını tamamlamış
                Salonu’nda gerçekleşti. Sabah ve öğleden sonra olmak  olmasının, kurumsallaşmış olması anlamına geldiğini dile
                üzere iki oturumdan oluşan çalıştay, ODTÜ Mezunları  getirerek bu açıdan Hititoloji’nin 100. Yılına ulaşmasının
                Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Şahin’in açış  önemini vurguladı. Açış konuşmalarının ardından çalışta-
                konuşması ile başladı.             yın ilk oturumu başladı.
                                        Başkanlığını Prof. Dr. İrfan Albayrak’ın yaptığı ilk otu-
                Himmet Şahin çalıştayın açış konuşmasına, Hititçenin  ruma Prof. Dr. Cahit Günbattı “Bedrich Hronzy Bulun-
                çözülmesinin 100. Yılında ODTÜ Mezunları Derneği  tularından Günümüze Kültepe Arşivleri ve Tablet Ya-
                olarak Hititoloji Çalıştayı’na Derneğimizin ev sahipliği  yınları” başlıklı sunumu ile, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu
                yapmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek  “Türkiye’de Eskiçağ Bilimlerinin Sorunlarına İlişkin Dü-
                başladı. 2015 yılının ODTÜ Mezunları Derneği’nin 50  şünceler” başlıklı sunumu ile, ODTÜ Mezunları Derneği
                yılı olduğunu ve 50. Yıldönümü Etkinlikleri kapsamın- Etkinlikler Komitesi Fahri Üyesi Yüksek Mühendis Nevin
                da yıl boyunca Derneğimizde panel, fotoğraf yarışma- Katrancıgil “Hititoloji ve Sedat Alp” sunumu ile, Prof. Dr.
                sı, sergi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildiğini ifade  Turgut Yiğit “İlk Hititçe Çivi Yazılı Metinlerden Bir Ör-
                eden Şahin, “Derneğimizde faaliyet gösteren Edebiyat,  nek: I. Hattuşili’nin Vasiyetnamesi” başlıklı sunumu ile
                Sinema, Tiyatro, Koleksiyon, Fotoğraf Kulüplerimizin  katıldı.
                yaptıkları çeşitli çalışmalarla 50. Yılımızı bizlere yakışan  Öğleden sonra, Prof. Dr. Bülent İplikçioğlu’nun başkanlı-
                bir şekilde kutladık. Bugün de 50. Yıl etkinliklerimize  ğında gerçekleşen ikinci oturuma Prof. Dr. Yücel Şenyurt
                bir yenisi ekliyor ve Arkeoloji Kulübümüzün önerisi ile  “Hitit Arkeolojisindeki Son Gelişmeler: Ovaören Kazısı”
                gerçekleşen Hititoloji Çalıştayı ile sizleri Derneğimizde  başlıklı sunumu ile, Prof. Dr. Sevinç Günel “Hitit Batı
                ağırlıyoruz. Bizler ODTÜ mezunları olarak üniversite- Anadolu İlişkileri: Tepecik Kazısı” başlıklı sunumu ile,
                mizden almış olduğumuz bilimsel ve çağdaş düşünce  Prof. Dr. Yasemin Arıkan “Çivi Yazılı Metinler Işığında
                biçimi, demokratik ve eşitlikçi bakış açısı ve toplumsal  Hititlerde Din” başlıklı sunumu ile, Doç. Dr. Fatma Sevinç
                sorunlara karşı gösterdiğimiz sorumluluk yaklaşımını  Erbaşı “Hititlerde Kurban Türleri” başlıklı sunumu ile,
                Derneğimizde de uygulamaya devam ettik ve gerek  Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz “Hititlerde Tarihi Bellek”
                üyelerimiz, gerekse de toplum faydasına olan çalışma- başlıklı sunumu ile katıldı. Özetlerini dosya sayfalarımız-
                larda daima ön planda olduk. Bu Çalıştayın da Derne- da bulabileceğiniz I. ve II. Oturum sunumlarından sonra,
                ğimizin toplumsal sorumluluk bilincini yansıtması ve  değerlendirme ve kapanış konuşmalarıyla oturumlar ta-
                toplumsal fayda sağlaması nedeniyle önemli bilimsel  mamlandı. Çalıştayda Öğretim Görevlisi Güldür’ün Hitit
                çıktılar oluşturmasını diliyorum” dedi. Şahin, tüm katı- eserlerinden esinlenerek hazırladığı takı tasarımlarından
                lımcılara teşekkür ederek konuşmasını tamamladı. oluşan sergi yoğun ilgiyle karşılandı.
                      ARKEOLOJİ DÜNYASININ ACI KAYBI

                 rof. Dr. Nimet (Dinçer) Özgüç 23 Aralık 2015 tarihinde  arkeoloji bilimine katkılarından dolayı 2010 yılı Kültür ve Tu-
                P99 yaşında Ankara’da vefat etti. Özgüç, Adapazarı’nda  rizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile onurlandı-
                1916 yılında doğmuş, Ankara’da ilk, orta öğretimi ve lise tah- rılmıştır. Samsun’da Dündartepe, Kavak-Kaledoruğu, Tekke-
                silini tamamladıktan sonra ünlü tarihçi Prof. Dr. Afet İnan’ın  köy, Sivas’ta Toprakkale, Maltepe, Niğde’de Acemhöyük’te,
                teşvikiyle kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ- Tepebağları Höyüğü’nde, okul arkadaşı olan eşi Prof.
                rafya Fakültesi’nin Eskiçağ Tarihi bölümünde lisans eğitimi- Dr. Tahsin Özgüç ile Karahöyük ve Altıntepe’de, Kayseri
                ni 1940’da tamamlamıştır. 1944’de doktor, 1949’da doçent,  Kültepe’de görev alıp kazılar yapmıştır. 1978’de ODTÜ’deki
                1958’de profesör unvanını almıştır. 1984’te emekli olmuştur.  Aşağı Fırat Kurtarma Kazıları çerçevesinde Adıyaman Samsat
                1980’de College de France G. Bude Madalyası almıştır. 1996  Höyük’te kazı çalışmaları yapmıştır. Samsat’ın ilk Sümer yer-
                yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin şeref üyesi olmuş ve  leşim birimlerinden birisi olduğunu belirlemiştir.

        10                                                  OCAK 2016
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14