Tüzük

1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
Tadilat Tarihi:10.06.2018
İçindekiler
I. BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ
o KURULUŞ
o AMAÇ
o DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
o KURUCULAR
o DERNEK AMBLEMİ
II. BÖLÜM ÜYELİK HÜKÜMLERİ
o ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
o ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
o TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
o ÜYELİKTEN AYRILMA
o ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
III. BÖLÜM ORGANLAR VE GÖREVLERİ
o GENEL KURUL
o GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
o GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
o OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
o GENEL KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
o YÖNETİM KURULU
o YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
o DENETİM KURULU
o DİSİPLİN KURULU
o DANIŞMA KURULU
o DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
o ORTAK HÜKÜMLER
IV. BÖLÜM ŞUBELER
o ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
o ŞUBE YÖNETİM KURULU
o ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
o ŞUBE DENETİM KURULU
o ŞUBE DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
V. BÖLÜM YÜRÜTME BİRİMİ
o ÇALIŞMA ORGANLARI
o DERNEK GÖREVLİLERİ
o UZMAN DANIŞMANLAR
o ÇALIŞMA GRUPLARI
VI. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER
o MALİ HÜKÜMLER
o DERNEK’İN GELİRLERİ
o GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM
o DEFTERLER
VII. BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER
o DİĞER HÜKÜMLER
o İÇ DENETİM
o BORÇLANMA USÜLLERİ
o DERNEK’İN FESHEDİLMESİ
o HÜKÜM EKSİKLİĞİ
o YÖNETMELİKLER
o YÜRÜRLÜK
o YÜRÜTME
2
I. BÖLÜM
KURULUŞ
MADDE 1. Derneğin adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI
DERNEĞİ’dir. Derneğin kısaltılmış adı “ODTÜ Mezunları Derneği”dir. Aşağıdaki
maddelerde ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI DERNEĞİ kısaca “DERNEK”,
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ kısaca “ODTÜ” veya “ÜNİVERSİTE”, ORTA DOĞU
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARI kısaca “MEZUN” ve ORTA DOĞU TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ kısaca “ÖĞRENCİ” adı ile anılmıştır. DERNEK’in merkezi
Ankara’dadır. DERNEK’in adresi İşçi Blokları Mah. 1540 Sok. No:58 Balgat/ANKARA’dır.
AMAÇ
MADDE 2. DERNEK’in amacı üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel
yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, iş olanakları
sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, ÜNİVERSİTE’nin, ÖĞRENCİ’lerin ve MEZUN’ların
sorunları ile ilgilenmek, Atatürk devrim ve kazanımlarının genelde ülke, özelde ODTÜ
camiasında yaygınlaştırılması için çaba sarfetmek, bu amaçla diğer kuruluş ve dernekler
ile işbirliğini geliştirmek, MEZUN’ların birikimlerini ülkenin ve ÜNİVERSİTE’nin sosyal,
teknik ve kültürel gelişimine katkıda bulunacak şekilde yönlendirmek, bu amaçla
organizasyonlar yapmak, sahip olduğu maddi olanakların elverdiği ölçüde ÜNİVERSİTE’de
öğrenim gören öğrencilere Burs ve benzeri yönde yardım etmek olup,
çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.
2.1. MEZUNLARIN, ÜNİVERSİTE ve ÖĞRENCİLERLE ilişkilerini artırmak, geliştirmek,
2.2. ÜNİVERSİTE ile ortak çalışmalar yürüterek her iki topluluğun kamuoyunda
tanınırlılığı ve saygınlığının korunmasını ve artırılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
2.3. Üyelerin kültürel, sosyal ve moral kalkınmasında etkin katkılarda bulunmak,
üyelerinin, DERNEK kuruluş amacına uygun olarak ülke yararına çalışma yapmalarını
sağlamak,
2.4. Sportif nitelikli eğitim, eğlenme ve dinlenme ile boş zamanları değerlendirici
çalışmalar yapmak; üyeler arasında ve toplumda sportif anlayışı ve çalışmaları
özendirmek,
2.5. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek kaynakları sağlamak üzere ekonomik
girişimlerde bulunmak.
DERNEĞİN ÇALIŞMA BİÇİMİ VE YÖNTEMLERİ
MADDE 3. Dernek,
3.1. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Tüzük hükümleri uyarınca üye
kaydeder.
3.2. Amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ÜNİVERSİTE ile DERNEK’in kamuoyunda
yeterince tanınmasını ve saygınlığını korumasını sağlayıcı çalışmalar yapar.
3.3. Topluma ve özellikle ÜNİVERSİTE’ye yararlı olacak projeler geliştirir ve uygular.
3.4. Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar; oluşturulacak
her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular, bu amaçla, spor kulüpleri, ortaklıklar,
iktisadi işletmeler kurar.
3.5. Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açık oturumlar, forumlar ile fuarlar, sergiler,
kermesler, konserler ve spor yarışmaları düzenler.
3.6. DERNEK içinde oluşturulacak çalışma grupları ya da uzman ve danışmanlar aracılığı
ile amaç ve çalışma konularında incelemeler ve araştırmalar yapar.
3.7. Yerleşim yeri ile amaç ve çalışma konuları için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal,
sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, kiraya verir, bu amaçla her türlü
inşaat yaptırır; taşınır mallar, menkul değerler ve haklar alır.
3.8. Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, internet, kablo, radyo ve
televizyon gibi iletişim imkanlarını kullanır.

3
3.9. Yurtiçi ve yurt dışında her türlü geziler düzenler.
3.10. Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşyalar yaptırır ve dağıtır.
3.11. Yardım Toplama Kanunu ile Tüzük hükümlerine uygun olarak bağış ve yardım alır;
bağış ve yardımda bulunur, burs verir.
3.12. Amaç ve çalışmalarını gerçekleştirmek için yasalarda öngörülen diğer çalışmaları
yapar, yönetmelikler hazırlar.
3.13. Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilikler açar.
3.14. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan konularda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika
ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar
ve/veya birliktelikler oluşturur, oluşturulanlara katılabilir.
KURUCULAR
MADDE 4. DERNEK’in kurucuları (yıl 1965) aşağıda belirtilmiştir.
1. Süreyya Yücel ÖZDEN İnşaat Yüksek Mühendisi
2. Prof. Dr. Rüştü YÜCE İnşaat Yüksek Mühendisi
3. Doç. Dr. Mehmet ULUÇAYLI İnşaat Yüksek Mühendisi
4. Emin ÇÖLAŞAN İktisatçı
5. Korel GÖYMEN Organizasyon Metot Uzmanı
6. Lale REFİOĞLU Psikolog
DERNEK AMBLEMİ
MADDE 5. DERNEK amblemi beyaz zemin üzerine siyah renkli bilim ağacının sağ üst
köşesine, beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş olan ODTÜ’nün amblemidir. Aşağıda
gösterilmiştir.
II. BÖLÜM
ÜYELİK TÜRLERİ ÜYE OLMA KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
MADDE 6. DERNEK’e üye olma koşulları ve üyelik türleri aşağıda açıklanmıştır.
6.1. Asıl Üye
ODTÜ’nün herhangi bir bölümünden ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi
almış olanlar DERNEK’e asıl üye olabilirler. Asıl üye DERNEK üyeliğinin gerektirdiği her
türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklarından yararlanan üyedir.
Asıl üyenin hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy
kullanmayı; yükümlülükleri ise, Genel Kurul toplantılarına katılmayı, ödentisini zamanında
ödemeyi, DERNEK’in amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamayı ve
DERNEK’in toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürme ilkelerini kapsar.
6.2. Onursal Üye
ODTÜ mezunu olmadıkları için DERNEK’e asıl üye olamayan, en az beş yıl süresince
ÜNİVERSİTE’de çalışmış olan personelden aşağıdaki koşullara uyanlar Yönetim Kurulunun
oybirliği ile alacağı kararla DERNEK’e Onursal Üye olabilirler.
* ODTÜ’de tam zamanlı öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve okutman olarak görev yapan
akademik personel.
4
* Üniversite mezunu olmak koşulu ile müdür ve daha yukarı düzeydeki ÜNİVERSİTE idari
personeli.
Ayrıca ülkeye, ÜNİVERSİTE’ye ya da DERNEK amaç ve çalışma konularına belirli ve
önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerden, üyeler arasında bulunmasında yarar
görülenler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurul’un alacağı kararla DERNEK’e
Onursal Üye olabilirler.
Onursal Üyeler, giriş ödentisi ve yıllık ödentileri isterlerse öderler, toplantılara katılır, söz
alır, görüşlerini ifade eder, ancak DERNEK organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip
olamazlar.
6.3.
Derneklere üye olmaları yasaklananlar, DERNEK ödenti ve yararlanma paylarını ödememe
nedeni dışında diğer nedenlerle DERNEK üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar ve
özel kanunlarında aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu’nun ilgili
maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin alamayanlar DERNEK’e üye
olamazlar. Dernek ödenti ve yararlanma paylarını ödememiş olmak nedeniyle üyelikten
çıkarılanlar, yeniden üye olabilmek için üyelikten çıkarılmalarına neden olan ödentilerini
ödemek koşuluyla yeniden üyeliğe kabul edilir, ancak yeniden giriş aidatı alınmaz.
Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler,
durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait
üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.
Üyeliklerini iptal ettirenlerin DERNEK’e tekrar üye kabul edilmeleri durumunda yeniden
giriş aidatı alınmaz.
ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ
MADDE 7. Asıl üyelik koşullarını taşıyan adayların DERNEK’e ve Şubelere kabullerinde
aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.
7.1. Adayın Üyelik Formu’nu doldurup imzalaması, gerekli belgelerle birlikte iki üyenin
teklifi ile DERNEK ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’na başvurusu,
7.2. Üyelik Formunun DERNEK ya da Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı’nca alındığı tarihi
izleyen en geç 30 (otuz) gün içinde gerekli araştırma ve incelemenin yapılarak isteğin
kabul, ya da red edildiğine ilişkin cevabın gerekçeleri ile birlikte verilmesi; üyeliğe kabulü
bildiren yazı ile 15 (onbeş) gün içinde üyelik yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin
istenmesi,
7.3. Adayın belirtilen süre içinde yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra “Dernek
Üye Defteri”ne kimliğinin işlenmesi ve “Üye Kimlik Belgesi”nin verilmesi.
TESİSLERDEN YARARLANMA KOŞULLARI
MADDE 8. Üyeler ile üyelerin aile bireyleri ve konukları DERNEK’in tesislerinden,
yönetmeliklerde öngörülen koşullar çerçevesinde yararlanma hakkına sahiptirler.
ÜYELİKTEN AYRILMA
MADDE 9. Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebi ile sona erer. Her üye dilediği anda
Yönetim Kurulu Başkanlığına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış
sayılır. Ancak, üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan ayrıldığı zamana kadar olan
ödenti ve yararlanma payları alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin
yaptığı ödenti, katkı payı vs. geri ödenmez.

5
Askerlik, yurtdışı görev ya da hukuksal sebeplerle dernekten uzak kalmış üyeler,
durumlarını belgelemeleri koşulu ve Yönetim Kurulu onayı ile uzak kaldıkları zamana ait
üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
MADDE 10. Üyelikten çıkarılma aşağıda gösterilen nedenlerle yapılabilir.
10.1. Dernekler yasasında tanımlanan şartlara göre, üye olma hakkını yitirmek,
10.2. Tüzük hükümleri ile DERNEK Yönetmeliklerine aykırı davranmaktan dolayı
haklarında Yönetim Kurulu tarafından süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.
10.3. Dernek kayıtlarındaki adresine iki kez yazılı olarak uyarıda bulunulduğu halde yıllık
üyelik ödentisini kendisine yapılan ikinci tebliğ tarihini takip eden 8 ay içinde sağlık, gelir
kaybıgibi nedenler dışındaki gerekçelerle ödememiş olmak.
III. BÖLÜM
ORGANLAR VE GÖREVLERİ
MADDE 11. DERNEK’in organları aşağıda gösterilmiştir.
11.1. Genel Kurul
11.2. Yönetim Kurulu
11.3. Denetim Kurulu
11.4. Disiplin Kurulu
GENEL KURUL
MADDE 12. DERNEK Olağan Genel Kurulu her yıl Mart ayında ve 2 gün şeklinde toplanır, Dernek organlarında 2 (iki) yılda bir seçim yapılır.
GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ
MADDE 13. DERNEK Genel Kurulunun toplantıya çağırılmasında aşağıdaki yöntemler
uygulanır.
13.1. Dernek Yönetim Kurulu Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeler listesini saptar. En geç toplantı gününden 30 gün önceden dernek binasından ilan eder. Bu liste içeriğine itiraz Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesine kadar Yönetim Kuruluna yapılabilir. Yönetim Kurulu itirazları inceleyerek karara bağlar. Genel Kurula katılma hakkına, Genel Kurul ilan tarihinden önce derneğe kabul edilmiş üyeler sahip olurlar.
.
13.2. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 (onbeş) gün önceden, yapılacak toplantının  ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile  bildirmek suretiyle toplantıya çağrılırlar. Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
13.3. İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam
sayıları toplamının iki katıdır.
13.4. Genel Kurul toplantısı birden fazla geri bırakılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ
MADDE 14. Genel Kurul toplantılarında aşağıda gösteren ilkeler uygulanır.
6
14.1. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri
Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre
Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayısı,
Yönetim Kurulu Başkanı veya temsilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından imzalanan bir
tutanakla saptanır.
14.2. Genel Kurul, bir Yönetim Kurulu üyesinin, çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı
okumasından sonra Yönetim Kurulu Başkanı ya da görevlendireceği bir Yönetim Kurulu
üyesi tarafından açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Divan
Başkan Yardımcısı ve iki Divan Sekreteri seçilir. Divan Kurulu seçimleri, Genel Kurulca
aksine bir karar alınmadıkça, açık oyla yapılır.
14.3. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin
en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme
konulması zorunludur.
14.4. Genel Kurula katılan her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu kendisi
kullanmak zorundadır.
14.5. Genel Kurulda karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük
değişikliği ile DERNEK’in dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar
aranır.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
MADDE 15. Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu
durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafında en
geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.
15.1. Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile
alacağı karar.
15.2. Denetim Kurulunun DERNEK hesap ve işlemleri ile ilgili olarak alacağı karar.
15.3. DERNEK üye sayısının beşte biri (1/5)’nin yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.
15.4. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına
düşerse, genel kurul kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay
içerisinde toplantıya çağrılır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 16. Genel Kurul, DERNEK’in en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri
aşağıda gösterilmiştir.
16.1. DERNEK’in amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak,
16.2. Yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak, giriş ve yıllık ödenti miktarlarını
belirlemek
16.3. Çalışma dönemi Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının asıl ve yedek üyelerini
ayrı ayrı seçmek. Bu kurulların üyeleri, Genel Kurulda, belirlenen adaylar arasından, gizli
oyla seçilirler.
16.4. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile bilanço ve
gelir/gider çizelgelerini, Denetim Kurulunun denetim raporunu görüşüp Yönetim Kurulu
üyelerini aklamak,
16.5. DERNEK Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin tasarıları görüşüp karara bağlamak,
16.6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak,
16.7. DERNEK’e taşınmaz mal alınması ya da satılması konularında Yönetim Kuruluna
yetki vermek,
16.8. DERNEK’in yurt dışındaki kuruluşlara katılması ya da bunlarla işbirliğinde olması;
kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde
Yönetim Kurulu önerileri hakkında karar almak,
16.9. DERNEK’in dağılmasına ve mal varlığının dağıtılmasına karar vermek,
16.10. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri
yerine getirmek,
7
16.11. Derneğin şubelerinin açılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin
yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
YÖNETİM KURULU
MADDE 17. DERNEK’in yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun oluşum biçimi ve
çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.
17.1. Yönetim Kurulu, gizli oyla seçilmiş 9 (dokuz) asıl üye ile 9(dokuz) yedek üyeden
oluşur.
17.2. Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı,
boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından
aşağıya düşerse yeniden seçim için Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya
Denetim Kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır.
17.3. Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile
görev yapar.
17.4. Yönetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir
Başkan seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre
görevlendirilirler.
17.5. Yönetim Kurulu (ayda en az bir kere olmak üzere ve kendi saptayacağı zamanda)
olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.
17.6. Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı 5 (beş) olup kararlar çoğunlukla alınır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 18. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
18.1. Yasalar ve Tüzük hükümleri doğrultusunda DERNEK’in amaç ve çalışma konularını
gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak,
18.2. DERNEK’i Başkan aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine
yetki vermek,
18.3. Çalışma raporu, bilanço, gelir/gider çizelgeleri ve bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula
sunmak,
18.4. Dernek işlerini Genel Kurulda onaylanan bütçeye göre yürütmek.
18.5. Yönetim Kuruluna herhangi bir üye hakkında yapılan başvuruyu inceleyerek veya
herhangi bir üyenin üyelik nitelik ve koşullarını yitirdiği, amaç ve çalışma konularından
uzaklaştığı gerekçesi ile Disiplin Kuruluna sevkine karar vermek,
18.6. Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak,
18.7. DERNEK’in amaç ve çalışma konuları doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını
teşvik etmek, görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları hakkında karar almak,
18.8. DERNEK’in idari organizasyon yapısını belirlemek, Personel Yönetmeliği uyarınca
DERNEK’in işlerinin yürütülmesinde gerek duyulan personeli, işçileri ve danışmanları
atamak, gerektiğinde işlerine son vermek,
18.9. DERNEK Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin
çalışmalar yapıp, gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak,
18.10. Ortaklık ve iktisadi işletme kurulması, kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile
vakıflara katılma konusunda Genel Kurula öneri sunmak ve kararlarını uygulamak,
18.11. Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
18.12. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço
gereği malvarlığını teslim almak, yeni seçilen Yönetim Kuruluna devretmek.
18.13. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması belirtilen diğer
görevleri yerine getirmek.
18.14. Genel Kurul’un belirlediği miktarlar çerçevesinde DERNEK’in yıllık üye ödenti ve
katılma payının tahsili ile ilgili esasları belirlemek.
18.15. Temsilcilik olma başvurularını inceleyerek sonuçlandırmak ve Temsilci veya
Temsilciler Kurulu’nu atamak,
8
18.16. Genel Kurulda belirlenen üye ödentilerinin erken ödenmesi amacıyla kampanyalar
düzenlemek.
DENETİM KURULU
MADDE 19. DERNEK’in yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli
oyla iki yıl için seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu, seçimi
izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir başkan seçer. Denetim Kurulu en az
üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı 2 (iki) dir.
Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
19.1. Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç
ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna bir raporla
bildirmek,
19.2. Yönetim Kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve
gelir/gider çizelgelerihakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Genel Kurula sunmak.
19.3. Çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.
DİSİPLİN KURULU
MADDE 20. Disiplin Kurulu Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen 5 (beş) asıl, 5 (beş)
yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk
toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer.
Disiplin Kuruluna aday olabilmek için DERNEK’ten daha önce herhangibir disiplin cezası
almamış olmak zorunludur.
Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu veya üyeler tarafından kendisine yansıtılan konuları
“Disiplin Kurulu Yönetmeliği“ esaslarına göre sonuç raporunu hazırlar ve değerlendirilmesi
için Yönetim Kurulu’na sunar. İhtiyaç halinde re’sen toplanabilir.
DANIŞMA KURULU
MADDE 21. Danışma Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur.
21.1. DERNEK Yönetim Kurulu Başkanı ve iki Yönetim Kurulu üyesi ile Denetim Kurulu ve
Disiplin Kurulu üyelerinden birer kişi,
21.2. Şube Yönetim Kurulu Başkanları
21.3. Merkez Yönetim Kurulu eski başkanları.
21.4. ODTÜ Rektörü
Danışma Kurulu her yıl en az üç kez toplanır ve toplantıyı Yönetim Kurulu Başkanı veya
görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi yönetir.
Danışma Kurulu kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğindedir. Toplantı ve karar yeter
sayısı olağan çoğunluktur.
Danışma Kurulu toplantılarına, gündem gerektiriyorsa katılımcı davet edilebilir.
Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya
çağrılır ve toplantı karar tutanağının bir örneği Yönetim Kuruluna gönderilir. Çalışmalarını
Danışma Kurulu Yönetmeliğine göre yürütür.
DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 22. Danışma Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
22.1. DERNEK amaç ve çalışma konuları ile üyeler arasında sevgi, saygı ve anlayışı
içeren düşünce, yöntem ve kurallar üzerinde çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri
9
ve dileklerde bulunmak,
22.2. Yönetim Kuruluna DERNEK ve ODTÜ kamuoyunda saygınlığını artıracak önerilerde
bulunmak,
22.3. DERNEK lokal ve tesisleri ile ilgili projeler, değişiklikler ve tasarımlar hakkında ve
işletme modelleri üzerine görüşlerini belirtmek,
22.4. Bir çalışma dönemine ilişkin çalışmaları ile önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak,
22.5. Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun diğer konulardaki istek ve dilekleri hakkında
görüş ve kanılarını belirtmek.
ORTAK HÜKÜMLER
MADDE 23. Yönetim ve Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst
üste üç toplantıya katılmadıkları takdirde Kurullarından ayrılmış sayılırlar. Herhangi bir
nedenle Kurulundanayrılan üyenin yerine ilk sıradakiyedek üye, bir hafta içinde asıl
üyeliğe çağırılır. Dernek kurullarında görev alan üyeler görev süreleri boyunca dernekle
ticari ilişkiler içerisinde bulunamazlar.
IV. BÖLÜM
ŞUBELER
MADDE 24. DERNEK yurt içinde il ve ilçelerde şubeler açabilir. Herhangi bir il veya ilçede
şube açılabilmesi için 50 üyenin Yönetim Kuruluna yazılı başvurusu gerekmektedir.
Yönetim Kurulu başvuru üzerine gerekli incelemeleri yaparak, şube açılmasını uygun
görür ise, şube açılmasını ilk genel kurula önerir. Genel Kurulun kararı ile şube açılması
kesinleşir. Yönetim Kurulu şube açılması kesinleşen yerleşim biriminde, şube açılması için
başvuran üyeler arasından yedi kişiyi Kurucu Yönetim Kurulu olarak atar. Bu kurucu
üyeler, Şube Yönetim ve Denetim Kurulu’nun seçileceği ilk şube olağan genel kuruluna
kadar görev yaparlar. Şubelerde Disiplin Kurulu yoktur, DERNEK Disiplin Kurulu yetkilidir.
Şube GenelKurulları, DERNEK Genel Kurulu koşullarına uygun olarak, yılda bir Mart
ayında toplanır.
ŞUBE GENEL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 25. Şube Genel Kurulu görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
25.1. Çalışma dönemi Şube Yönetim Kurulunun 7(yedi) asıl ve 7 (yedi) yedek üyesini
seçmek,
25.2. Şubenin yeni çalışma dönemi bütçesini görüşüp onaylamak,
25.3. Bir önceki dönem Şube Yönetim Kurulu çalışma raporunu görüşmek, Şube Yönetim
Kurulu Üyelerini aklamak,
25.4. Şubenin kapatılmasına karar vermek,
25.5. Yasalarda ya da DERNEK Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri
yerine getirmek
ŞUBE YÖNETİM KURULU
MADDE 26. Şube Yönetim Kurulu gizli oyla seçilmiş 7 (yedi) asıl üye ile 7 (yedi) yedek
üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulunun çalışma kuralları Merkez Yönetim Kurulunun
çalışma kuralları gibidir.
ŞUBE YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 27. Şube Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
27.1. Şube çalışma dönemi, çalışma raporu ile gelir/gider çizelgelerini Genel Kurul
kararları doğrultusunda hazırlamak,
27.2. DERNEK Genel kurullarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak,
10
27.3. Bir önceki çalışma dönemi sorumlusu Şube Yönetim Kurulundan görevi ve gerekli
evrakları devralmak,
27.4. DERNEK Genel Kurulunda kesinleşmiş olan Şube bütçesine uygun olarak çalışma
yapmak ve Mali İşler Yönetmeliğine uygun olarak, Dernek Muhasebesi ile eşgüdüm içinde
çalışmak,
ŞUBE DENETİM KURULU
MADDE 28.
28.1. Şubenin yetkili denetim organı olan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl
için Seçilen 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
28.2. Denetim Kurulu, seçimi izleyen bir hafta içinde yapacağı ilk toplantısında bir
başkan seçer. Denetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Toplantı yeter sayısı ikidir.
ŞUBE DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 29. Şube Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.
29.1. Şubenin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde en az üç
ayda bir yapacağı inceleme sonuçlarını ve önerilerini Şube Yönetim Kuruluna bir raporla
bildirmek,
29.2. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma dönemi programı ile bütçe ve
gelir/gider çizelgelerinin görüşüleceği toplantıda hazır bulunarak dilek ve önerilerini
belirtmek,
29.3. Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir/gider
çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla Şube Genel Kuruluna sunmak,
29.4. Şube Denetim Kurulu çalışmalarını Denetim Kurulu Yönetmeliğine göre yürütmek.
V. BÖLÜM
ÇALIŞMA ORGANLARI
MADDE 30. Çalışma organları, Yönetim Kurulu’nun gözetim ve yönetiminde, DERNEK
organlarının kararlarını uygulamak; iktisadi işletmelerin derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini
yerine getirmek; DERNEK hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.
Çalışma organları, DERNEK görevlileri ile uzman, danışmanlar ve çalışma gruplarından
oluşur.
DERNEK GÖREVLİLERİ
MADDE 31. DERNEK bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği sayıda personel
Yönetim Kurulunca atanır. Bu görevlilerin görev ve yetkileri “Personel Yönetmeliği”nde
gösterilir. Personel giderleri dernek bütçesinden karşılanır.
UZMAN DANIŞMANLAR
MADDE 32. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere,
geçici ya da sürekli olarak atanan Uzman-Danışmanlar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın,
teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü konularda, Yönetim, Denetim ve Danışma
Kurulları ile Çalışma Organlarına danışmanlık yaparlar.
ÇALIŞMA GRUPLARI
MADDE 33. DERNEK amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere,
Dernek Yönetim Kurulu talebi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan
Çalışma Grupları kurulabilir.
11
Çalışma Grupları Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Danışma Kurulunun karar
almalarına ya da Çalışma Organlarına yardımcıolabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri
yapmak, önerilerde bulunmakla görevlidirler.
VI. BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
MADDE 34. DERNEK’in bütçe dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Genel
Kurul’a sunulan mali raporlar, bütçe döneminin yanı sıra Genel Kurul’un yapıldığı tarihe
kadar olan süreyi de kapsar. Bütçe döneminin sona erdiği 31 Aralık tarihi ile yeni dönem
bütçesinin onandığı Genel Kurul tarihi arasındaki süre içinde yapılacak gider ve
harcamalar, bir önceki bütçenin, aynı aylara ait giderler çizelgesindeki ödeneklerin
enflasyon katsayısı ile çarpılmış tutarını aşamaz.
Şubeler, genel kurullarında onaylayacakları tasarı bütçe ve gelir/gider tablolarını Genel
Kuruldan en geç 30 gün sonra Genel Merkeze gönderirler. Şube tasarı bütçeleri ve
gelir/gider tabloları Merkez Genel Kurulunda görüşülerek kesinleştirilir. Şubeler genel
kurullarında denk bütçe oluşturup, buna dönem boyunca uymak zorundadır. Ayrıca Mali
İşler Yönetmeliğine uygun şekilde, DERNEK Muhasebesi ile eşgüdüm içinde çalışır.
DERNEK’in bütçesi, yıllık bütçe ile gelir/gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçede,
harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin
belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular
gösterilir.
DERNEĞİN GELİRLERİ
MADDE 35. DERNEK’in gelirleri aşağıda gösterilmiştir.
35.1. Giriş Ödentisi:
DERNEK asıl üyelerinden DERNEK’ekabul esnasında bir defaya özgü olarak alınan
bedeldir. Bu bedel her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.
35.2. Yıllık Ödenti:
DERNEK asıl üyelerinin üyeliklerinin devamı süresince her yıl ödeme zorunluluğunda
oldukları tutardır. Bu tutar her yıl Genel Kurul tarafından belirlenir.
35.3. DERNEK’in çeşitli tesislerinin yeni inşa, tamir ya da mevcutlarda değişiklik için
öngörülen giderlerini karşılamak amacı ile oluşturulan fona alınan bağışlar.
35.4. DERNEK taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya
verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
35.5. Her türlü yayın ve piyango satışları ile toplantı, fuar, gösteri, konser, spor
yarışmaları ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
35.6. Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu Hükümleri
uyarınca sağlanacak yardımlar.
35.7. Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
35.8. DERNEK malvarlığından elde edilecek gelirler.
35.9. Diğer gelirler.
DERNEK siyasi partilerden, işçi ya da işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan
herhangi bir maddi yardım kabul edemeyeceği gibi, Mülki idare amirliğine önceden
bildirimde bulunmadan yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım
alamaz.
GELİR VE GİDER UYGULAMALARINDAKİ YÖNTEM
MADDE 36. DERNEK’in gelir/gider uygulamalarında aşağıda gösterilen yöntemler
uygulanır.
12
36.1. Giriş Ödentisinin tamamı üyelik işlemleri sırasında, Yıllık Ödentinin tümü Aralık ayı
sonuna kadar tahsil edilir. Yıllık ödentisini tamamlamayan üyeler hakkında 10.3
maddesine göre işlem yapılır.
36.2. Dernek gelirleri Alındı Belgeleri ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile
toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler
alındı belgesi yerine geçer. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri
Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki
süreleri de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek
kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden yetki belgesi, Dernek tarafından
üç nüsha olarak düzenlenerek, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanır.
Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimine verilir. Yetki belgelerinin süresi, Yönetim
Kurulları’nın görev süreleri ile sınırlıdır.
36.3. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin
sağlanamadığı ödemelerde Harcama Belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından
imzalanır. Bu tür harcama belgeleri Yönetim Kurulunca onaylanır.
36.4. Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel
kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.
DEFTERLER
Madde 37. Dernek, kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl
Dernekler Müdürlüğü’ne veya notere tasdik ettirilmesi zorunludur.
VII. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
MADDE 38. DERNEK Tüzüğü, Genel Kurula katılan üyelerin üçte iki (2/3) oy çoğunluğu
ile değiştirilebilir.
İÇ DENETİM
MADDE 39. DERNEK’te; Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç
denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.
Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış
olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en az üç ayda bir defa Derneğin denetimi gerçekleştirilir.
Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız
denetim kuruluşlarına denetim yaptırılabilir.
BORÇLANMA USÜLLERİ
MADDE 40. Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç
duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili
mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu
borçlanma, Dernek’in gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarda ve Derneği ödeme
güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
DERNEĞİN FESHEDİLMESİ
MADDE 41. DERNEK’in feshedilmesi kararı için Genel Kurul üyelerinin en az üçte ikisinin
(2/3) hazır bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda, toplantıya katılan üyelerin üçte iki
(2/3) oy çoğunluğu ile alınır.
İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci toplantı düzenlenir.
İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl üye tam
sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantıya katılan yeter sayıda üye ile
13
DERNEK’in feshi konusu görüşülür. Fesih kararının, hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3)
oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.
DERNEK’in feshedilmesi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde yörenin en büyük
mülki amirine bildirilir.
Feshedilme işlemi, Tasfiye Kurulu olarak, Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve artan
malvarlığı ÜNİVERSİTE’ye verilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ
MADDE 42. DERNEK Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni
Kanunu ile Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.
YÖNETMELİKLER
MADDE 43. Dernek Tüzüğü Hükümleri, Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve Genel
Kurulun onaylayacağı aşağıdaki Yönetmelik Hükümleri ile birlikte uygulanır.
41.1.Disiplin Kurulu Yönetmeliği
41.2.Danışma Kurulu Yönetmeliği
41.3.Denetim Kurulu Yönetmeliği
41.4.Çalışma Grupları Yönetmeliği
41.5.Mali İşler Yönetmeliği (“Muhasebe Yönetmeliği” iken 2001 yılı olağan Genel
Kurulu’nda değişmiştir)
41.6.Burs ve Yardımlar Yönetmeliği
41.7.Personel Yönetmeliği
41.8.Tesis İşletme Yönetmeliği
41.9. Gerekebilecek diğer Yönetmelikler
Disiplin Kurulu Yönetmeliği’nin kabulüne kadar geçecek süre içinde bu görevi Yönetim
Kurulu üstlenir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 44. Bu Ana Tüzük 16.04.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul
Toplantısında kabuledilmiş, 23.06.2001,13.06.2004, 06.06.2005, 03.06.2007,
01.06.2008 ve 13.06.2009, 05.06.2016, 18.06.2017 tarihlerinde yapılan değişikliklerle
yürürlüğe girmiştir.
YÜRÜTME
MADDE 45. Bu Tüzük Hükümlerini yürütmeye Genel Kurul Kararları çerçevesinde
Yönetim Kurulu yürütür.

 

Close