ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

428. Sokak 100. Yıl 06530 ANKARA Tel: +90 312 286 79 79 Faks: +90 312 287 75 00
odtumd@odtumd.org.tr

Anasayfa » Proje Yönetimi Sertifika Programı

Proje Yönetimi Sertifika Programı

Proje Yönetimi Sertifika Programı, aşağıda ayrıntıları verilen dört aşamadan oluşan toplam 81 saatlik bütüncül bir programdır.

Temel Proje Yönetim terminolojisi, genel kavramlar, Bütünleme Yönetimi, Kapsam Yönetimi, Zaman Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Kalite Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, İletişim Yönetimi, Risk Yönetimi, Tedarik ve Satın alma Yönetimi programın genel içeriğini oluşturmaktadır. Kapsam ve içerik, Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI) tarafından proje yönetim standardı olarak kabul edilen Project Management Body of Knowledge (PMBOK - 3. Sürüm) temel alınarak hazırlanmıştır.

Katılımcılar bu bilgi alanlarında edindikleri becerileri projeleri başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak, örnekleri uygulayarak, proje sunumlarını yaparak sertifika programını tamamlayacaklardır.

Katılımcıların hazırlayacakları proje planları Proje Yönetim Derneği eğitmeni tarafından içerik ve uygulanabilirlik açılarından incelenerek başarılı görülen projelerin hazırlayıcılarına ayrıca başarı sertifikası verilecektir.

Kimler Katılmalı

 • Her türlü sektör projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri proje liderleri... vb.)
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
 • Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak olanlar
 • Konu ile ilgili akademik eğitimlerini pekiştirmek isteyen öğrenciler
 • PMI'ın düzenlediği Profesyonel Proje Yöneticisi (PMP) sınavına girmek isteyenler.

Katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlıdır ve 18 kişiden az katılım olması halinde eğitim ertelenecektir.

Programın Aşamaları

Aşama 1 - Proje Yönetimi Metodolojisi (12 gün, 45 Saat)

Bölüm 1.1 - Genel Tanıtım

Bu bölümde katılımcılara gerek PMI (Project Management Institute) gerekse PMBOK (Project Management Body of Knowledge) ile ilgili genel tanıtım bilgileri verilecektir.

Ayrıca Proje Yönetimi Bilimi'nin temel terimleri ile diğer disiplinlerle olan ilişkiler bu bölümde katılımcılarla tartışılarak ele alınacaktır.

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Amaç, Hedef, Vizyon, Misyon İlişkisi
 • Proje Nedir?
 • Projeler ve Stratejik Planlama
 • Proje Yönetimi Nedir?
 • Proje Yönetimi ve Diğer Disiplinlerle Olan İlişkileri
 • Programlar ve Program Yönetimi
 • Proje Yönetim Ofisi
 • Genel Yönetim Becerileri
 • Kişilerarası Beceriler
Bölüm 1.2 - Proje Yönetimi İçeriği

Proje Yönetiminin etki alanları projenin kendisinden çok daha geniştir. Bu geniş alanı proje takımı çok iyi anlamalı ve proje yönetimi sürecinin yalnızca işleri tamamlamak olmadığını kesinlikle anlaması gerekir.

 • Proje Safhaları ve Proje Ömür Döngüsü
 • Proje Paydaşları
 • Organizasyonel Etkiler
Bölüm 1.3 - Proje Yönetimi Süreçleri

Proje Yönetimi uygulamaları bütünleşik çalışmalardır. Herhangi bir faaliyetin gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi bir başka süreci etkilemektedir. Örneğin projenin kapsamında yaşanan bir değişiklik maliyetleri değişmesine sebep olacak, buna karşılık proje içinde iletişim yöntemlerini etkilemeyecektir.

Proje yöneticileri projelerde ele alınması gereken süreçleri ve ek olarak bu süreçler arasındaki temel ilişkileri de bilmelidir. Maliyet, zaman, kapsam, performans (başarganlık) kısıtları çerçevesinde alternatif planlar oluşturabilmek amacıyla Proje Yönetimi Süreçleri konusu büyük önem taşır.

 • Proje Süreçleri
 • Süreç Grupları
 • Süreç Etkileşimleri
 • Süreç Etkileşimlerinin Değiştirilmesi
 • Proje Yönetimi Süreçlerinin Şematik Gösterimi ve Tanımı
Bölüm 1.4 - Proje Entegrasyon Yönetimi

Projede yer alacak pek çok değişkeni doğru biçimde koordine edilmesi gerektiğini anlatan proje yönetimi sürecidir. Bu bölüm içinde aşağıdaki konular detaylı olarak irdelenecektir.

 • Proje Beratı Geliştirme (Projenin Başlatılması)
 • Taslak Proje Kapsam Beyanı Geliştirme (Mantıksal Çerçeve)
 • Proje Yönetim Planı Geliştirme
 • Proje Yönetim Planı Yönlendirme ve Uygulama
 • Proje Çalışmaları İzleme ve Kontrol
 • Tümleşik Değişiklik Kontrol
 • Proje Kapanış
Bölüm 1.5 - Proje Kapsam Yönetimi

Bir projenin başarıyla tamamlanabilmesi için gerekli iş adımlarının (proje kapsam tanımı, iş dağılım ağacı (İDA), iş tanımları, vb.) detaylı olarak ele alındığı proje yönetimi sürecidir.

 • Kapsam Planlama
 • Kapsam Tanımlama
 • İDA Oluşturma
 • Kapsam Doğrulama
 • Kapsam Değişiklik Kontrolü
Bölüm 1.6 - Proje Zaman Yönetimi

Projenin hedeflenen zamanda tamamlanabilmesi için proje yöneticisi ve takımının bilmesi gereken temel konuların ele alındığı proje yönetimi sürecidir.

 • Aktivite Tanımlama
 • Aktivite Sıralama
 • Aktivite Kaynak Tahmini
 • Aktivite Süre Tahmini
 • İş Programı Geliştirme
 • İş Programı Kontrol
Bölüm 1.7 - Proje Maliyet Yönetimi

Projenin hedeflenen bütçede tamamlanabilmesi için proje yöneticisi ve takımının bilmesi gereken temel konuların ele alındığı proje yönetimi sürecidir.

 • Maliyet ve Muhasebe Tanımı
 • Maliyet ve Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Tahmini
 • Bütçeleme
 • Maliyet Kontrol
Bölüm 1.8 - Proje Kalite Yönetimi

Projenin hem yönetimsel anlamda hem de ortaya çıkacak ürünün özellikleri anlamında kalite gereksinimlerinin belirlenmesini ve bu gereksinimlere karşılık gelecek kalite kriterlerinin oluşturulmasını içeren proje yönetimi sürecidir.

Bu bölüm altında kalite politikası, kalite hedefleri, sorumlular, kalite güvence için rutin uygulamalar konular içinde incelenecektir.

 • Kalite Tanımı
 • Kalite ve Sınıf Ayrımı
 • Temel Kalite Kavramları
 • Kalite Planlama
 • Kalite Güvence Uygulaması
 • Kalite Kontrol Uygulaması
Bölüm 1.9 - Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Projeye dahil olacak bireylerin seçiminden, etkin kullanımına, eğitiminden, motivasyon konularına kadar geniş yelpazede bir proje yöneticisinin bilmesi gereken konuları bu süreç altında ele alınacaktır.

 • Organizasyon ve Motivasyon Teorileri
 • Takım Çalışması ve Liderlik
 • İnsan Kaynakları Planlama
 • Personel Tedarik
 • Takım Geliştirme
 • Takım Yönetimi
Bölüm 1.10 - Proje İletişim Yönetimi

Proje boyunca toplanması, oluşturulması, dağıtılması ve depolanması gereken tüm bilgilerin hangi süreçlerden geçirilmesi gerektiğini anlatan proje yönetimi sürecidir. Projenin başarısı için kritik düzeyde önem taşıyan bu bölüm içinde hem projeye taraf olan kişiler arasında, hem departmanlar arasında hem de kurumlar arasındaki resmi ve resmi olmayan iletişim biçimleri detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Veri, Enformasyon ve Bilgi Süreci
 • İletişim Planlama
 • Bilgi Dağıtma
 • Performans Raporlama
 • Paydaşların Yönetimi
Bölüm 1.11 - Proje Risk Yönetimi

Proje içinde karşılaşılan risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yanıt verilmesi adımlarını içeren önemli bir proje yönetimi sürecidir. Özellikle risklerin olasılıklarını ve etkilerini belirlemek üzerine araçlar ve tekniklerin tanıtıldığı bölümdür.

 • Risk ve Belirsizlik
 • Risk Yönetim Planlama
 • Risk Tanımlama
 • Nitel Risk Analizi
 • Nicel Risk Analizi
 • Risk Tepki Planlama
 • Risk İzleme ve Kontrol
Bölüm 1.12 - Proje Satın alma Yönetimi

Proje üresince ihtiyaç duyulacak her türlü ürünün veya hizmetin Satınalma/tedarik etme adımlarının detaylı olarak anlatıldığı proje yönetimi sürecidir. Bu bölüm içinde alıcı-satıcı ilişkileri, kontrat tipleri, yap-satın al kararları, teklif toplama, teklif değerlendirme vb gibi konular ele alınacaktır.

 • Satın alma ve Tedarik Planlaması
 • Sözleşme Planlama
 • Talepte Bulunma
 • Kaynak Seçimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Sözleşme Sonlandırma

Aşama 2 - Proje Yönetimi Uygulamaları -Bilgisayar Destekli Proje Planlama ve Kontrolü (4 gün,15 Saat)

Katılımcılar projelerini belirleyecekler ve bu projeler üzerinden bilgisayar destekli uygulamalar yapacaklardır. Bu aşama aşağıda özetlendiği biçimde ele alınacaktır:

Seçilecek bireysel proje veya grup projesi için Bilgisayar Destekli Proje Hazırlama Programı:

 1. İş Dağılım Ağacı ve İş tanımlarının hazırlanması 1. Gün 3 saat
 2. Etkinlik Listesinin Oluşturulması 2. Gün 3 saat
 3. Bilgisayar Destekli Proje Tanımlama 3. gün 30 dk
 4. Bilgisayara Etkinlik Listesi Girilmesi (Süre, ilişki ve kaynaklarla birlikte) 3. gün 2 saat
 5. Bilgisayar Destekli İş Programı Oluşturma 3. gün 30 dk
 6. Bilgisayar Destekli Kaynak Tahsisi, Kaynak Histogramları 4. gün sabah
 7. Maliyetlerin Bilgisayara Girilmesi ve Maliyet Bazı Oluşturma 4. gün sabah
 8. Proje İş Programı Üzerinde Düzenlemeler (Sıkıştırma, Kaynak Düzeyleme, Lead ve Lag ayarlamaları) 4. gün öğleden sonra
 9. Bilgisayar Destekli Baz Proje Planı Oluşturma 4. gün öğleden sonra
 10. Bilgisayar Destekli Proje İzleme ve Yönetim (Bilgisayar Destekli Proje Raporları) 4. gün öğleden sonra

Programın bilgisayar destekli bölümü "Excel" ile yürütülecektir.

Aşama 3 - Proje Planları Hazırlama ve Sunumlar (4 gün, 15 saat)

Katılımcılara verilen proje yönetim planı şablonuna göre 1. ve 2. aşamada yapılan çalışmalar derlenerek uygulama dokümanı oluşturulacaktır. Bu bölümde dileyen katılımcılar grup olarak proje planı hazırlayabilirler. Hazırlanan planlar içerik, uygunluk ve uygulanabilirlik açılarından incelenecektir.

Sunum öncesinde planlar incelenmek üzere eğitmene soft ve hard copy olarak en geç üç gün önce teslim edilecektir.

Sunum isteğe bağlı olarak gerçekleştirilecek, 20 dakikadan (15 dakika sunum + 5 dakika soru/cevap) az olmamak koşuluyla katılımcı sayısına göre 6 saat'e bölünecektir. Süre kısıtı üzerinde özellikle durulacak, katılımcıların sunum becerileri de ön plana çıkartılacaktır.

Aşama 4 - PMP (Project Management Program) Belgelendirme Sınavı

1 günde 6 saatte gerçekleştirilecektir.

Proje Yönetimi Sertifika Programı Tarihleri, Günleri Ve Katılım Ücretleri*

Bütünleşik program, tüm aşamalar

(19 Şubat - 31 Mart 2007, 21 gün, 81 saat)

Hafta içi 19:30 - 22:30, Hafta sonu 09:30 - 16:30

Üye nakit ödeme1.100,00 YTL
Üye kredi kartı ile ödeme1.150,00 YTL
Üye kredi kartı üç taksitte ödeme1.200,00 YTL
Üye olmayan nakit ödeme1.350,00 YTL
Üye olmayan kredi kartı ile ödeme1.400,00 YTL
Üye olmayan kredi kartı üç taksitte ödeme1.450,00 YTL

Aşama 1 - Proje Yönetimi Metodolojisi

(19, 21, 23, 24, 26, 28 Şubat, 2, 4, 5, 7, 9, 10 Mart 2007, 12 gün, 45 saat)

Hafta içi 19:30 - 22:30, Hafta sonu 09:30 - 16:30

Aşama 2 - Proje Yönetimi Uygulamaları -Bilgisayar Destekli Proje Planlama ve Kontrolü

(12, 14, 16, 17 Mart 2007, 4 gün, 15 saat)

Hafta içi 19:30 - 22:30, Hafta sonu 09:30 - 16:30

Aşama 3 - Proje Planları Hazırlama ve Sunumlar

(19, 21, 23, 24 Mart 2007, 4 gün, 15 saat)

Hafta içi 19:30 - 22:30, Hafta sonu 09:30 - 16:30

Aşama 4 - PMP (Project Management Program) Belgelendirme Sınavı

(31 Mart 2007, 6 saat)

Hafta sonu 09:30 - 16:30

* Ücretlere KDV dahildir, üyeler için ilan edilen ücretler aidat borcu olmayan üyelere uygulanacaktır.